Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης έργων τέχνης ή συλλογών με ιδιαίτερη αξία;

Φυσικά. Έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε έργα τέχνης ή συλλογές με ιδιαίτερη αξία, εφόσον αναφέρετε τα αντικείμενα αυτά στην αίτηση ασφάλισης και γίνουν αποδεκτά από την Generali.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης των έργων τέχνης ή συλλογών με το «Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Τέχνης Ιδιωτικών Συλλογών» με την έκδοση ενός μεμονωμένου συμβολαίου.

Επιπλέον, με το πρόγραμμα Home Made, η ασφάλιση κοσμημάτων είναι δυνατή ως προαιρετική κάλυψη υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Έχει υποβληθεί αναλυτική κατάσταση κοσμημάτων με περιγραφές (φωτογραφίες) και αξίες.
  • Τα κοσμήματα φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο (σταθερά προσαρτημένο ή πακτωμένο).
  • Απώλειες ή ζημιές σε κοσμήματα που κατά την ώρα της ζημιάς βρίσκονται εκτός του χρηματοκιβωτίου καλύπτονται μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κεφαλαίου των κοσμημάτων και με ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ.