Τι είναι το εκπιπτόμενο ποσό ή απαλλαγή;

«Εκπιπτόμενο ποσό» ή «απαλλαγή» είναι το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας και το οποίο αφορά τη συμμετοχή σας στην εκάστοτε νοσηλεία.

Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.