Τι είναι η συμμετοχή;

Συμμετοχή είναι το ποσό ή ποσοστό με το οποίο συμμετέχει ο Ασφαλισμένος στα έξοδα που αποζημιώνονται και το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.