Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ΓΚΠΔ») και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια Εταιρεία. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ενημέρωση, πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).