Σε περίπτωση ατυχήματος πελάτη μου ή υπαλλήλου μου, μέσα στο χώρο της επιχείρησής μου, από υπαιτιότητά μου, η Generali μπορεί να μου προσφέρει κάλυψη για τα ποσά που τυχόν θα πρέπει να καταβάλω ως αποζημίωση;

Εάν διαθέτετε κάλυψη αστικής ευθύνης στο πρόγραμμά σας, τότε σας καλύπτουμε για ζημιές έναντι τρίτων για σωματική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζημιά που οφείλεται αποκλειστικά σε πράξη ή σε παράλειψή σας από τη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησής σας. Επίσης, με την Αστική Ευθύνη Εργοδότη σάς καλύπτουμε την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης προς το προσωπικό σας σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.