Σε περίπτωση ατυχήματος πελάτη μου ή υπαλλήλου μου, μέσα στο χώρο της επιχείρησής μου, από υπαιτιότητά μου, η Generali μπορεί να μου προσφέρει κάλυψη για τα ποσά που τυχόν θα πρέπει να καταβάλλω ως αποζημίωση;

Βεβαίως. Στο Business Dynamic Plus έχετε τη δυνατότητα κάλυψης αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει:

  • Γενική Αστική Ευθύνη, ώστε να καλύπτει την ευθύνη σας έναντι τρίτων για σωματική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζημιά που οφείλεται αποκλειστικά σε πράξη ή σε παράλειψή σας από τη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησής σας
  • Αστική Ευθύνη Εργοδότη, που σας καλύπτει την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης προς το προσωπικό σας σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου, κατά τη διάρκεια εργασίας τους

Μπορείτε να επιλέξετε δύο διαφορετικά επίπεδα ορίων ευθύνης, ώστε να αισθάνεστε ασφαλής για τα χρηματικά ποσά που ως αστικά υπεύθυνος, ενδεχομένως, κληθείτε να καταβάλλετε αποζημίωση ως αποζημίωση βάσει του νόμου.