Σε περίπτωση ατυχήματος πελάτη μου, μέσα στο χώρο της επιχείρησής μου, από υπαιτιότητα μου, η Generali μπορεί να μου προσφέρει κάλυψη για τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλω ως αποζημίωση;

Στο Business Dynamic υπάρχει ως βασική κάλυψη η Γενική Αστική Ευθύνη, ώστε να καλύπτει την  ευθύνη σας έναντι τρίτων για σωματική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζημιά που οφείλεται αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη σας από τη λειτουργία της ασφαλισμένης  επιχείρησής σας. H Generali σάς προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε τρία διαφορετικά επίπεδα ορίων ευθύνης για Αστικής Ευθύνης, ώστε να αισθάνεστε ασφαλής για τα χρηματικά ποσά που ως αστικά υπεύθυνος, ενδεχομένως, κληθείτε να καταβάλλεται ως αποζημίωση βάσει του νόμου.