Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρό μου;

Η εταιρία για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου, λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από ενδεικτικούς παράγοντες όπως η ηλικία και το επάγγελμα του ασφαλισμένου, τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και τις δηλώσεις του κατά την Αίτηση/ Προσφορά Ασφάλισης. Η θέση νοσηλείας, η επιλογή τυχόν συμμετοχής και το ποσό της, καθώς και το ετήσιο ασφαλισμένο κεφάλαιο επίσης επηρεάζουν το ασφάλιστρο όπως και μια σειρά από άλλοι παράγοντες όπως το μέσο κόστος νοσηλειών, η μεταβολή θνησιμότητας, η εμπειρία του χαρτοφυλακίου κ.α.