Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης;

Ο υπολογισμός του ποσού θα γίνει ανά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψιν το ύψος των ασφαλίστρων που καταβάλλονται σε ετήσια βάση από κάθε ασφαλισμένο για το σύνολο των ασφαλιστηρίων της συγκεκριμένης κατηγορίας, και αντιστοιχεί σε ασφάλιστρα περίπου δυο μηνών.

Το ποσό αυτό συμψηφίζεται στο ασφάλιστρο της αμέσως επόμενης δόσης.