Πώς μπορώ να συνδυάσω το νοσοκομειακό μου πρόγραμμα, με τις παροχές του ασφαλιστικού μου φορέα; Ποια τα οφέλη;

Μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονη χρήση του ασφαλιστικού σας φορέα. Με αυτό τον τρόπο θα επωφεληθείτε από τη μη χρήση ποσού απαλλαγής (εάν υφίσταται απαλλαγή), την καταβολή bonus «καλής χρήσης», και, μακροπρόθεσμα, από τη μείωση του ποσοστού αναπροσαρμογής ασφαλίστρων.