Ποια δικαιολογητικά/έγγραφα χρειάζεται η Generali για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;

Την πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ασφάλισης.