Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι:

  • Το Έντυπο «Αίτημα Αποζημίωσης» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
  • Το Έντυπο «Θεράποντος Γιατρού» συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με τη σφραγίδα του γιατρού
  • Ο πλήρης Ιατρονοσηλευτικός Φάκελος που περιλαμβάνει το εισιτήριο και το εξιτήριο, τα ιατρικά πορίσματα – και τις γνωματεύσεις των θεραπόντων γιατρών, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή και απεικονιστικών εξετάσεων και τα φύλλα νοσηλείας
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στο οποίο αναγράφεται το IBAN

Τα δικαιολογητικά στο εξωτερικό πρέπει να είναι μεταφρασμένα και θεωρημένα.

Επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν ανάλογα με το περιστατικό είναι ενδεικτικά:

  • Το πρακτικό χειρουργείου
  • Η ιστολογική εξέταση
  • Η πρωτότυπη βεβαίωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) σε περίπτωση συμμετοχής του