Τι είναι η Συμμετοχή; Μπορώ να επιλέξω ποσό Συμμετοχής;

Συμμετοχή είναι το ποσό ή ποσοστό που καταβάλει ο ασφαλισμένος στα έξοδα σε περίπτωση ενεργοποίησης των παροχών και των καλύψεων του. Το ποσό αυτό το επιλέγει κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Σας συμφέρει να επιλέξετε ποσό συμμετοχής, καθώς μειώνει το ύψος των ασφαλίστρων σας και με αυτό τον τρόπο απολαμβάνετε χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο. Επιπλέον, εάν κάνετε ταυτόχρονη χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού), μπορείτε να δείτε τη συμμετοχή σας να μειώνεται ή ακόμα και να μηδενίζεται σε σχέση με το ποσό που έχει καταβάλλει ο άλλος φορέας. Έτσι, ουσιαστικά, εκταμιεύετε από μηδενικό έως πολύ μικρό ποσό για τα έξοδά σας.