Η οικοδομή στην οποία στεγάζεται η επιχείρηση μου είναι παλιά. Καλύπτονται ζημιές από διαρροή ή διάρρηξη των εγκαταστάσεων των σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης/ κλιματισμού και αποχέτευσης;

Το Business Dynamic καλύπτει υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από διαρροή, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης ή κλιματισμού ακόμα και σε οικοδομές άνω των εικοσιπέντε (25) ετών. Επίσης, το πρόγραμμα καλύπτει υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από διαρροή, διάρρηξη σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ηλικίας μέχρι και τα εικοσιπέντε (25) έτη.