Γιατί προβαίνει η Εταιρεία στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

Τα στοιχεία αυτά δίνονται εν γνώσει του χρήστη για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό της Εταιρείας και για την παραλαβή των δώρων του σε περίπτωση επιτυχίας στο διαγωνισμό. H επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμόρφωση της Εταιρείας με τους όρους του διαγωνισμού.