Χρειάζεται να γίνουν ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να γίνω δεκτός σε ένα πρόγραμμα;

Όχι, απαραιτήτως. Αναλόγως του προφίλ του υποψηφίου προς ασφάλιση, καθώς και του επιλεγμένου προγράμματος, η εταιρία μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια προασφαλιστικών εξετάσεων.