ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων και τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή απευθείας με την εταιρία.

Business Dynamic & Business Sense

Τι πρέπει να κάνω αν πάθει ζημιά η επιχείρησή μου & σε πόσο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή των δικαιολογητικών θα αποζημιωθώ;

Θα πρέπει να δηλώσετε το ατύχημα στην Generali ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο. Καταβάλλουμε την αποζημίωσή σας εντός 24 ωρών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου ζημιάς ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης, ενώ σας παρέχεται η δυνατότητα να αποφύγετε γραφειοκρατικές διαδικασίες με την κατάθεση της αποζημίωσης στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Πώς μπορώ να ανανεώσω το ασφαλιστήριο μου;

Το ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα από την Generali, εφόσον δεν υπάρξει διαφορετική ειδοποίηση από εσάς ή ανεξόφλητο υπόλοιπο ασφαλίστρων.

Μπορώ να ασφαλίσω το φωτοβολταϊκό σύστημα, που είναι εγκατεστημένο στην οροφή της επιχείρησής μου;

Φυσικά. Με το Business Dynamic & Business Sense μπορείτε να καλύψετε το φωτοβολταϊκό σύστηματης επιχείρησής σας από κάθε ασφαλισμένο κίνδυνο, εφόσον το δηλώσετε και το συμπεριλάβετε στην αξία της ασφαλισμένης σας οικοδομής. Επίσης, η Generali σας προσφέρει επίδομα απώλειας εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής παροχής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, εξαιτίας ασφαλισμένου κινδύνου.

Τι προβλέπεται αν η ασφαλισμένη επιχείρησή μου δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ζημιάς;

Με το Business Dynamic η Generali σας καταβάλλει ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα που η ασφαλισμένη επιχείρησή σας παραμένει εκτός λειτουργίας, μετά την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερα εναλλακτικά ποσά ημερήσιου επιδόματος, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

 

Μπορώ να καλύψω το προσωπικό της επιχείρησής μου για ατυχήματα που μπορεί να τους συμβούν, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς;

Ναι. Το Business  Dynamic σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την προαιρετική κάλυψη «Ασφάλισης Προσωπικού» για να ασφαλίστε το προσωπικό σας για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εντός ή εκτός της επιχείρησης. H Generali σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία διαφορετικά προγράμματα.

Σε περίπτωση ατυχήματος πελάτη μου, μέσα στο χώρο της επιχείρησής μου, από υπαιτιότητα μου, η Generali μπορεί να μου προσφέρει κάλυψη για τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλω ως αποζημίωση;

Στο Business Dynamic υπάρχει ως βασική κάλυψη η Γενική Αστική Ευθύνη, ώστε να καλύπτει την  ευθύνη σας έναντι τρίτων για σωματική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζημιά που οφείλεται αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη σας από τη λειτουργία της ασφαλισμένης  επιχείρησής σας. H Generali σάς προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε τρία διαφορετικά επίπεδα ορίων ευθύνης για Αστικής Ευθύνης, ώστε να αισθάνεστε ασφαλής για τα χρηματικά ποσά που ως αστικά υπεύθυνος, ενδεχομένως, κληθείτε να καταβάλλεται ως αποζημίωση βάσει του νόμου.

Σε περίπτωση που κάνω κάποιες βελτιώσεις στην επιχείρησή μου ή αγοράσω επιπλέον πάγιο εξοπλισμό και δεν προλάβω να τα δηλώσω στην ασφαλιστική εταιρία, αλλά προκύψει ζημιά, θα έχω πρόβλημα;

Φυσικά και δεν θα έχετε πρόβλημα με τη Generali. Το Business Dynamic καλύπτει αυτόματα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία (βελτιώσεις/πάγιος εξοπλισμός) της επιχείρησής σας, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό 10% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου βελτιώσεων και πάγιου εξοπλισμού.

Η οικοδομή στην οποία στεγάζεται η επιχείρηση μου είναι παλιά. Καλύπτονται ζημιές από διαρροή ή διάρρηξη των εγκαταστάσεων των σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης/ κλιματισμού και αποχέτευσης;

Το Business Dynamic καλύπτει υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από διαρροή, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης ή κλιματισμού ακόμα και σε οικοδομές άνω των εικοσιπέντε (25) ετών. Επίσης, το πρόγραμμα καλύπτει υλικές ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από διαρροή, διάρρηξη σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ηλικίας μέχρι και τα εικοσιπέντε (25) έτη.

 

Στην επιχείρηση μου έχω – εκτός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων – και αρκετές ηλεκτρικές συσκευές. Καλύπτομαι για ζημιά από ηλεκτρική ή ηλεκτρονική βλάβη που θα προκληθεί σε αυτές τις εγκαταστάσεις / συσκευές;

Ναι. Με το Business Dynamic καλύπτεται η ηλεκτρική ή ηλεκτρονική βλάβη στις ασφαλισμένες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μηχανές, συσκευές, ή εγκαταστάσεις από βραχυκύκλωμα.

 

Η επιχείρησή μου μπορεί να καλυφθεί από σεισμό;

Ναι, Στα προγράμματα Business Dynamic & Business Sense μπορείτε να επιλέξετε την προαιρετική κάλυψη του σεισμού για να καλυφθείτε για ζημιές που θα οφείλονται άμεσα σε σεισμό ή και πυρκαγιά ή tsunami ή και καθίζηση/ κατολίσθηση ως επακόλουθο του σεισμού. Tο ασφάλιστρο για την κάλυψη σεισμού είναι ενιαίο για όλες τις περιοχές της Ελλάδος.

Για ποια αξία μπορώ να ασφαλίσω την περιουσία και τα εμπορεύματα της επιχείρησής μου;

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής με καινούργια υλικά ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών (για την οικοδομή και τις βελτιώσεις) ή αντικατάστασης με καινούργια (για το περιεχόμενο και τον πάγιο εξοπλισμό). Για την ασφάλιση των εμπορευμάτων, η ασφαλισμένη αξία είναι η ακριβής αξία κόστους αγοράς του εμπορεύματος σύμφωνα με τα τιμολόγια αγοράς.

Ποιες κατηγορίες περιουσίας ασφαλίζονται μέσω των δύο προγραμμάτων;

Με τα προγράμματα Business Dynamic & Business Sense ασφαλίζονται:

 • το κτίριο της επιχείρησης/ ή και οι ενσωματωμένες βελτιώσεις
 • το περιεχόμενο (δηλ. εμπορεύματα και πάγιος εξοπλισμός)
 • τα αντικείμενα που είναι σταθερά προσαρμοσμένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (τέντες, πινακίδες κ.λπ.)
 • τα εξωτερικά του βοηθητικά κτίσματα (αποθήκες, μάντρες κ.λπ.)
 • τα κινητά αντικείμενα που βρίσκονται ή εκτίθενται (κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας της επιχείρησης) έξω από τις κλειστές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα

Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την ασφάλιση της επιχείρησής μου;

Όλες οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, να τηρούν τα απαιτούμενα νόμιμα μέσα πυροπροστασίας και να διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας ή / και ρολά ασφαλείας ή / και συναγερμό.

Ειδικά, οι παρακάτω επιχειρήσεις ασφαλίζονται με την προϋπόθεση ότι αυτές διαθέτουν ρολά ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας και συναγερμό συνδεδεμένο με εταιρία προστασίας:

 • Κινητής τηλεφωνίας καταστήματα
 • ΠΡΟ-ΠΟ/Λαχεία
 • Ψιλικών (καταστήματα)
 • Οπτικών ειδών (καταστήματα)
 • Φαρμακεία / φαρμακαποθήκες
 • Συνεργεία Αυτoκινήτων & Μοτ/των

Είναι τα προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων Business Dynamic & το Business Sense κατάλληλα για εμένα;

Τα προγράμματα αυτά της Generali έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής ασφαλισμένης αξίας μέχρι €1.000.000.00 παρέχοντας αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας.

Με τα προγράμματα Business Dynamic & Business Sense μπορούν να ασφαλιστούν καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης ή και άλλες παρεμφερείς επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και γραφεία, ιατρεία, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, πανσιόν, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, παρέχοντας αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα Business Dynamic & Business Sense μπορούν να διατεθούν σε:

 • Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το χρησιμοποιούν οι ίδιοι για την ασφαλισμένη επιχείρηση.
 • Ιδιοκτήτες εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το μισθώνουν σε τρίτους (εκμισθωτές).
 • Ενοικιαστές / Μισθωτές εμπορικού ακινήτου που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν μόνο τις βελτιώσεις της οικοδομής και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους.
Ομαδικα

Το GPS έχει και κάποιες έξτρα παροχές;

Ναι. Το GPS, πέρα από την εύκολη διαχείριση του ασφαλιστηρίου και την πρόσβαση σε πληροφορίες, σας παρέχει διάφορες προσφορές και εκπτώσεις όπως:

 • Δωρεάν Checkup σε διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία
 • Προνομιακές τιμές σε διαγνωστικά κέντρα
 • Προνομιακές τιμές σε δίκτυο φυσιοθεραπευτών
 • Ειδικές τιμές από εξειδικευμένα κέντρα για κατ’ οίκον νοσηλεία
 • Εκπτώσεις σε καταστήματα οπτικών για αγορές γυαλιών ηλίου, οράσεως φακών επαφής κλπ.
 • Εκπτώσεις σε κέντρα αποκατάστασης
 • Εκπτώσεις για εξωσωματική γονιμοποίηση
 • Εκπτώσεις σε κέντρα κοσμητικής ιατρικής

Το GPS είναι μια υπηρεσία που προσφέρει μόνο η Generali;

Ναι. Είναι μια καινοτομία της Generali.

Το GPS δεν είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα, αλλά μια υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ασφαλισμένους στα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα Generali.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο να διευκολύνει διαχειριστικά, αλλά και οικονομικά, τον κάθε εργαζόμενο ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του προγράμματος ασφάλισής του. Παρέχει εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και επίσης, εξασφαλίζει το καλύτερο κόστος για τον εργοδότη, αλλά και τους εργαζόμενους όταν καταβάλουν οι ίδιοι το κόστος.

Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν μπορούν να ασφαλιστούν με τα προγράμματα GP;

Από την έκδοση προσφοράς εξαιρούνται:

 • Ήδη ασφαλισμένες ομάδες (όχι μεταφερόμενα ομαδικά συμβόλαια)
 • Επικίνδυνα επαγγέλματα
 • Σώματα ασφαλείας
 • Αθλητικές ομάδες & ενώσεις
 • Σύλλογοι ή Σωματεία (εθελοντικά προγράμματα)

Κάθε πότε γίνεται η πληρωμή του ομαδικού ασφαλιστηρίου GP;

Ο τρόπος πληρωμής στα πακέτα GP είναι εξάμηνος ή ετήσιος μόνο.

Μπορώ να κάνω τροποποιήσεις σε ένα πρόγραμμα GP ή να χωρίσω τους εργαζόμενους σε κατηγορίες;

Τα όρια και οι καλύψεις των τριών GP δεν δύναται να διαφοροποιηθούν. Η επιλογή πακέτου είναι κοινή για όλη την ασφαλιζόμενη ομάδα. Δεν μπορεί με άλλα λόγια στο ίδιο συμβόλαιο να υπάρξουν κατηγορίες ασφαλισμένων για τις οποίες θα ισχύει διαφορετικό πακέτο.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα GP1, GP2, GP3;

Μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενοι από 18 ετών έως 70 ετών. Καλύπτονται και τα εξαρτώμενα μέλη τους. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος του ασφαλισμένου ηλικίας έως 70 ετών και τα παιδιά από 14 ημερών έως 19 ετών ή έως 25 ετών εφ’ όσον σπουδάζουν και είναι άγαμα και εξαρτώνται αποκλειστικά από τον υπάλληλο για την συντήρησή τους. Για την ένταξη υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση και η έγκριση από την εταιρία του ερωτηματολογίου υγείας.

Αν η ομάδα μου είναι μεγαλύτερη από 30 άτομα;

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ομαδικό πρόγραμμα με ελεύθερη επιλογή καλύψεων και να έχετε επίσης πρόσβαση στις υπηρεσίες GPS και Ε-Services της Generali. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή με ένα ασφαλιστικό γραφείο Generali για περισσότερες πληροφορίες και για να συζητήσετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Σε ποιους απευθύνονται τρία προτιμολογημένα πακέτα, GP1, GP2 και GP3;

Τα πακέτα απευθύνονται μόνο σε πρωτοασφαλιζόμενες ομάδες. Ως πρωτασφαλιζόμενη ομάδα μπορεί να θεωρηθεί και η ομάδα η οποία έχει διακόψει για τουλάχιστον ένα και πλέον έτος την Ομαδικής της Ασφάλιση. Minimum αριθμός (10) δέκα κυρίως ασφαλισμένοι με maximum τους (30) τριάντα κυρίως, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των εξαρτώμενων μελών. Εάν οι κυρίως ασφαλισμένοι είναι λιγότεροι από 10 άτομα π.χ. 9, τότε χρειάζονται υποχρεωτικά άλλα 6 εξαρτώμενα για να φτάσουμε τον αριθμό των 15. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση τα εξαρτώμενα μέλη δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τους κυρίως ασφαλισμένους. Οι κυρίως ασφαλισμένοι δεν δύναται να είναι λιγότεροι από 8. Μπορούν να ενταχθούν 2 ή και περισσότερες επιχειρήσεις μαζί υπό το ίδιο συμβόλαιο εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι κοινός και το αντικείμενο των επιχειρήσεων παρεμφερές π.χ. 2 εστιατόρια, 3 ζαχαροπλαστεία, 2 βιοτεχνίες ρούχων + 1 κατάστημα πώλησης των ρούχων.