Αναλογιστής: Τι είναι & ποιος ο ρόλος τους | Generali
25.05.2016 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Αναλογιστής: Τι είναι & ποιός ο ρόλος τους

Συνέντευξη στο περιοδικό "Insurance World", Mάϊος 2016
Ο κ. Γιάννης Σίνος είναι Διευθυντής Risk, Αναλογιστικού & Αντασφαλιστικού στην Generali

Αναλογιστής: Τι είναι & ποιός ο ρόλος τους

 

Ποιος είναι ο ρόλος του αναλογιστή και πως επηρεάζει το σχεδιασμό νέων προϊόντων, τις αμοιβές του δικτύου και γενικότερα την λειτουργία μίας ασφαλιστικής εταιρείας;

 

Ο αναλογιστής παίζει κυρίως το ρόλο του θεματοφύλακα που εγγυάται τη σωστή αποτύπωση των υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους ασφαλισμένους, και ταυτόχρονα διασφαλίζει την υγιή και κερδοφόρα λειτουργία της. Για να προχωρήσει στη διάθεση ενός νέου προιόντος για παράδειγμα, (ή για να αποφασίσει για τη συνέχιση διάθεσης ενός υφιστάμενου) θα πρέπει αυτό να προσθέτει αξία στον ασφαλισμένο- να ικανοποιεί δηλαδή τις ασφαλιστικές ανάγκες του- στην εταιρία- να ικανοποιεί τους δείκτες κερδοφορίας και Solvency και στα δίκτυα πωλήσεων – να είναι κερδοφόρο και για τους ίδιους. Ο αναλογιστής είναι αυτός που θα εξασφαλίσει την τήρηση της απαραίτητης ισορροπίας ώστε το προιόν να ικανοποιεί ταυτόχρονα και τις τρείς ιδιότητες που περιγράφονται παραπάνω.

 

Επίσης, λόγω του αντικειμένου εργασίας έχει στη διάθεσή του μια λεπτομερή εικόνα της λειτουργίας κάθε τμήματος της εταιρίας, του χαρτοφυλακίου της, των εξόδων της και της κερδοφορίας της. Υποστηρίζει συμβουλευτικά τα τεχνικά τμήματα και τη διοίκηση επισημαίνοντας τα δυνατά και κερδοφόρα κομμάτια του χαρτοφυλακίου, αλλά επισημαίνει ταυτόχρονα τυχόν σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Επιπλέον, υπολογίζει και αποτυπώνει τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς τους ασφαλισμένους (αποθέματα), με στόχο την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της.  

 

Πόσο επηρεάζονται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από την πρωτόγνωρη μείωση των επιτοκίων στην ευρωζώνη; Συμφωνείτε με την εκτίμηση που γίνεται και από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ότι τα χαμηλά επιτόκια συνιστούν μία από τις βασικότερες απειλές για τις ασφαλιστικές εταιρείες;

 

Είναι γνωστό ότι η ευρωζώνη διανύει μια περίοδο χαμηλών επιτοκίων η οποία σύμφωνα με αξιόπιστους αναλυτές αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια ακόμη. Ο βαθμός στον οποίο μια εταιρία στην Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτό εξαρτάται από τον βαθμό έκθεσης του χαροφυλακίου της σε υψηλές εγγυήσεις αλλά και από την τάση της να αναλαμβάνει νέες παρόμοιες υποχρεώσεις. Ο κάθε οργανισμός, μέσω του Asset Liability Matching που πρέπει να διενεργεί, αλλά και μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου σε μεταβολές των επιτοκίων, αποκτά καθαρή εικόνα του κινδύνου που είναι εκτεθιμένη.

 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το είδος των επιθυμητών κινδύνων στους οποιους θα πρέπει να στοχεύουν (risk appetite): κυρίως ασφαλιστικούς κινδύνους και όχι καθαρά επενδυτικούς και να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους βάσει του οικονομικού περιβάλοντος που επικρατεί.

 

Τι έχει αλλάξει στον πυρήνα των εργασιών ενός αναλογιστή με τη Solvency II;

 

Ο ρόλος του αναλογιστή στο περιβάλλον Solvency ΙΙ έχει περαιτέρω αναδειχθεί και ενδυναμωθεί. Η διεύθυνση αναλογιστικής λειτουργίας ορίζεται ως ένα από τα τρία Control Functions της εταιρίας (μαζί με το τμήμα διαχείρισης κινδύνων (Risk) και το τμήμα συμμόρφωσης (Compliance). Ο ρόλος του αναλογιστη ως θεματοφύλακα αλλά και η ανεξαρτησία του επισημοποιείται μέσω της άμεσης πρόσβασης και αναφοράς του στο Δοιηκητικό συμβούλιο. Μέσω της έκθεσής που υποβάλει (Actuarial Function Report), το ΔΣ και η Εποπτεία ενημερώνονται για την επάρκεια των τεχνικών προβλέψεων και για όλα τα θέματα που ο αναλογιστής κρίνει ότι μπορεί να απειλούν την φερεγγυότητά της εταιρίας (επάρκεια αντασφάλειας, πολιτική ανάληψης κινδύνων κ.λπ.).

 

Γενικότερα, μεσα στο περιβάλλον Solvency II όλα τα τμήματα πρέπει να έχουν μια ξεκαθαρη εικόνα του πόσο την «επιβαρύνουν» με κεφαλαικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, η ουσιαστική συμβολή του αναλογιστή (σε συνεργασία με το τμήμα διαχείρισης κινδύνων) γίνεται ακόμη πιο απαραίτητη, καθώς είναι αυτός που θα  διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενσωμάτωση της οδηγίας Solvency II στον τρόπο λειτουργίας του κάθε τμήματος.

 

Θεωρείτε ότι ο περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τη μεσοπρόθεσμη οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών; 

 

Ο περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων αφαιρεί την ουσιώδη και προφανή δυνατότητα που θα έπρεπε να έχει μια ασφαλιστική εταιρία να επιλέξει για επένδυση αυτά τα στοιχεία ενεργητικού που ταιριάζουν στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς στους ασφαλισμένους της. Επιπλέον, o περιορισμός αυτός δημιουργεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εταιρίες που ακολουθούν το Solvency II. Ο λόγος είναι ότι οι Εταιρίες στην Ελλάδα, από το καλοκαίρι του 2015 δεν μπορούν να επενδύσουν και να τοποθετήσουν τα ασφάλιστρα που δέχονται από τους ασφαλισμένους τους στις επενδύσεις ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό επενδυτικό κέρδος με τη μικρότερη κεφαλαιακή απαίτηση κατά Solvency II. Η μόνη λύση είναι να προστατεύσουμε το ασφαλιστικό κοινό μέσα από την κατάλληλη συμβουλευτική και να παραμένουμε σε επαγρύπνηση για τις όποιες εξελίξεις.