ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Generali. Your Music Partner in Release Athens Festival 2019!»

1. Διοργανώτρια του Διαγωνισμού: Η εταιρεία «Generali Hellas Aνώνυμος Aσφαλιστική Eταιρία» (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Ηλία Ηλίου 35-37 & Πυθέου ΤΚ 117 43, με ΑΦΜ 094327684, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2108096367, Ελλάδα, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρακάτω προωθητική ενέργεια με τίτλο «Διαγωνισμός Generali. Your Music Partner in Release Athens Festival 2019!» (καλούμενη στο εξής «ο Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.generali.gr/el/releaseathens-contest-terms2019/, καθώς επίσης και στον λογαριασμό της «Generali Greece» στο Facebook.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής: Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από [03/05/2019] και ώρα [14:00] έως [23/05/2019] και ώρα [00:00]. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη του Διαγωνισμού έως και τη λήξη του. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, δεν θα έχει δε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.

 

4. Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετάσχουν όσοι χρήστες επιθυμούν στο Διαγωνισμό «Generali. Your Music Partner in Release Athens Festival 2019!», θα πρέπει οι συμμετέχοντες να γράψουν ένα σχόλιο («comment») κάτω από τα «posts» που θα αναρτηθούν και θα αφορούν στο Διαγωνισμό στο προφίλ της «Generali Greece» στο Facebook κάνοντας «tag» έναν φίλο τους. Ως έγκυρη συμμετοχή ορίζεται κάθε σχόλιο με «tag». Κάθε συμμετοχή/σχόλιο μπορεί να έχει ένα και μόνο «tag». O κάθε χρήστης μπορεί να κάνει όσα σχόλια με «tags» επιθυμεί, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε tag θα αφορά διαφορετικό άτομο. Όσα σχόλια/«tags» κάνει ένας χρήστης, τόσες συμμετοχές θα προσμετρούνται. Σχόλια χρηστών που θα κάνουν «tag» το ίδιο άτομο, δεν θα προσμετρoύνται ως επιπλέον συμμετοχές. Επίσης, δεν θα προσμετρούνται ως επιπλέον συμμετοχές, πολλαπλά «tags» στο ίδιο σχόλιο («comment»).

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται ή διαχειρίζεται το Διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο.

 

5. Δώρο: Τα δώρα του Διαγωνισμού για τους νικητές (στο εξής το «Δώρο») είναι τα εξής:

Ι. Ένα (1) εισιτήριο δωρεάν εισόδου σε όλες τις συναυλίες του Φεστιβάλ «Release Athens 2019», που θα πραγματοποιηθεί από 7/6/2019 έως 30/6/2019, για όλες τις ημέρες, για δύο (2) άτομα (All Days Pass).

ΙΙ. Δεκαοχτώ (18) διπλές προσκλήσεις για το Release Athens Festival 2019, δηλ. 2 διπλές προσκλήσεις για κάθε ημέρα του φεστιβάλ.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το Δώρο, εκτός της παράδοσης στους νικητές. Επιπλέον, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση τυχόν αναβολής, καθυστέρησης ή ακύρωσης του παραπάνω Φεστιβάλ. Επίσης, σε ουδεμία περίπτωση ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή ζημία ή βλάβη που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο.

 

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή: Θα αναδειχθούν δεκαεννιά (19) νικητές και δεκαεννιά (19) επιλαχόντες μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα (Random.org) που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στις 25/05/2019 και ώρα 13:00. Αν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Οι νικητές θα ενημερωθούν με ανάρτηση στη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook, σε χρονικό διάστημα έως και δέκα [10] εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση. Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχτεί το Δώρο εντός σαράντα οκτώ [48] ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση αποδοχής οφείλει να αποστείλει στη Διοργανώτρια Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση communications@generali.gr τα στοιχεία που θα του ζητηθούν (όπως τη διεύθυνση αποστολής του δώρου του) εντός σαρανταοκτώ ωρών [48] ωρών αντίστοιχα. Αν δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα των σαρανταοκτώ [48] ωρών, τότε θα χάσει το δικαίωμα επί του δώρου του και θα ειδοποιηθεί αντίστοιχα ο πρώτος (1) από τους δεκαεννέα (19) επιλαχόντες, με τη σειρά που κληρώθηκαν, ο οποίος κατόπιν της ενημέρωσής του με μήνυμα που θα του σταλεί στo προφίλ του στο Facebook, θα πρέπει να ανταποκριθεί αντίστοιχα εντός σαράντα οκτώ [48] ωρών από το μήνυμα που θα λάβει και να αποδεχτεί το δώρο. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί και ο πρώτος επιλαχών, η διαδικασία θα επαναληφθεί με τον δεύτερο και τον τρίτο επιλαχόντα κ.ο.κ. αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ακυρωθεί.

Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό. Δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλο δώρο. O νικητής έχει δικαίωμα να πάρει μαζί του στις συναυλίες, ως δεύτερο άτομο στο εισιτήριο, όποιον θέλει, χωρίς να υποχρεώνεται να πάρει μαζί του τον φίλο του τον οποίο είχε κάνει «tag» στην συμμετοχή του που κληρώθηκε και τον ανέδειξε ως νικητή. Ο νικητής είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει την ταυτότητά του κατά την είσοδό του σε κάθε εκδήλωση-συναυλία.

 

7. Δικαίωμα συμμετοχής και Λόγοι αποκλεισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή γενικά απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το σχόλιο που έγραψε ο Συμμετέχων στη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook δεν προσβάλλει την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας, το Νόμο, τα χρηστά ήθη και έθιμα ή δικαιώματα τρίτων. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

8. Τροποποίηση όρων – Δώρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού, να ανακαλέσει, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκειά του καθώς και να τροποποιήσει το Δώρο, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό.

 

9. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών από τις παραπάνω αιτίες.

 

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και όπως περιγράφεται στην κατωτέρω Ενημέρωση.

 

12. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να προβάλει τον Διαγωνισμό και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα αυτού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες και υλικό μαγνητοσκόπησης των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της ή στον λογαριασμό της στο Facebook. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

 

13. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή διαδικασία, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.

 

14. Ο Διαγωνισμός και οι όροι αυτού, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό μεταξύ της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συμμετεχόντων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς.

Σκοπός της παρούσας γνωστοποίησης είναι να σας εξηγήσουμε πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού για τους σκοπούς της διενέργειας του Διαγωνισμού, της ενημέρωσης των νικητών και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και εν γένει την επίτευξη του σκοπού του Διαγωνισμού.

Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των πληροφοριών που συσχετίζονται με εσάς όπως αυτές συλλέγονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού;

Πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί να διαβιβασθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σε τρίτους αποδέκτες εφόσον αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η Διοργανώτρια Εταιρεία τις υποχρεώσεις απέναντί σας που απορρέουν από τους όρους τους Διαγωνισμού όπως παραδείγματος χάρη στην εκάστοτε εταιρεία courier την οποία χρησιμοποιεί η Διοργανώτρια Εταιρεία για να παραδώσει τα δώρα τα οποία έχετε κερδίσει.

Τι είδους πληροφορίες σχετικές με εσάς ενδέχεται να συλλέγει η Διοργανώτρια Εταιρεία κατά τη συναλλαγή της με εσάς;

Τα στοιχεία που συλλέγει η Διοργανώτρια Εταιρεία από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό είναι το όνομα του προφίλ τους και το όνομα του προφίλ του φίλου τους που θα κάνουν «tag». Στους νικητές του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ζητά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ταχυδρομική διεύθυνση.

Γιατί προβαίνει η Διοργανώτρια Εταιρεία στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό γνωρίζει και αποδέχεται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού της Εταιρείας και για την παραλαβή των δώρων του σε περίπτωση επιτυχίας στο Διαγωνισμό. H επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμόρφωση της Διοργανώτριας Εταιρείας με τους όρους του Διαγωνισμού.

Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η Εταιρεία αυτές τις πληροφορίες;

Μετά λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, των νικητών και των επιλαχόντων του Διαγωνισμού που ελήφθησαν στο πλαίσιο αυτού διαγράφονται.

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ΓΚΠΔ») και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια Εταιρεία. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ενημέρωση, πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν;

Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, ή θέλετε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια (αλλαγή, διαγραφή, περιορισμό, κ.λπ.) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο 2108096100 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: dpo@generali.gr.