ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχής σας στην έρευνα ικανοποίησης πελατών και συνεργατών.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς και για αυτό το λόγο φροντίζουμε για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη χορήγηση συναίνεσης στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

  1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται

Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης πελατών και συνεργατών, μαζί με τις απαντήσεις σας, οι διακομιστές (server) μας δύνανται να καταγράψουν αυτόματα πληροφορίες που σχετίζονται με την επίσκεψή σας (π.χ. τη διεύθυνση IP, τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της συμμετοχής σας).

  1. Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία αυτών μαζί με δεδομένα σε άλλα μητρώα, τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας ικανοποίησης πελατών και συνεργατών, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η Generali Hellas AAE δύναται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με πελάτες και συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει στην έρευνα για τη παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων και απόψεων.

Σε ουδεμία περίπτωση τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για άλλους εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ούτε πρόκειται να εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν, κοινοποιηθούν, πωληθούν ή εκμισθωθούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

  1. Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δύνανται να μεταβιβαστούν προς, και να τύχουν επεξεργασίας από την υπεργολάβο εταιρία διενέργειας της έρευνας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, συναινείτε για τη μεταβίβαση των Προσωπικών δεδομένων σας στην υπεργολάβο μας εταιρία διενέργειας της έρευνας ή και σε υπεργολάβο της που μπορεί να βρίσκονται και σε χώρες εκτός του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου.

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για την επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από όσο επιτρέπει η κάθε φορά ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  1. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και αντίρρησης

Μπορείτε οποτεδήποτε, σύμφωνα με τον νόμο, να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης με γραπτή δήλωση/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη διεύθυνση της GENERALI.

Επιπλέον, οποτεδήποτε, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μια τέτοια ανάκληση ενδέχεται να περιορίζεται σε συγκεκριμένα μέρη της επεξεργασίας.