Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων My Drive

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων My Drive

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σου Δεδομένα. Σε παρακαλούμε να διαβάσεις με προσοχή την παρούσα δήλωση.

 

 1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σου

Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σου με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Λεωφόρος Συγγρού & Λαγουμιτζή 40

117 45 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108096100

e-mail:  info@generali.gr

 

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σου Δεδομένων, εάν θέλεις να ασκήσεις οποιοδήποτε δικαίωμά σου ή να υποβάλεις κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σου, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:  dpo@generali.gr.

 

 1. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σου

Η Generali θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σου Δεδομένα:
(α) που θα συλλέξει η ίδια κατά την εγγραφή σου στην Υπηρεσία «My Drive» μέσω της εφαρμογής «MyGenerali» και τη δημιουργία λογαριασμού Generali ID, και
(β) που θα λαμβάνει από την πάροχο εταιρία OSeven Single Member Private Company (στο εξής «η Oseven»), με σκοπό:
i. την παροχή προς εσένα άδειας χρήσης της Υπηρεσίας «My Drive» μέσω της εφαρμογής «MyGenerali» και την εξυπηρέτηση της σύμβασης,
ii. την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή έξυπνου κινητού σου τηλεφώνου (smartphone), στην οποία έχεις εγκαταστήσει την εφαρμογή «MyGenerali» και ενεργοποιήσει την Υπηρεσία «My Drive»
iii. την εκτίμηση και τον υπολογισμό της επιβράβευσης που τυχόν δικαιούσαι στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας εκπτωτικής πολιτικής της Generali
iv. την ανάλυση στατιστικών στοιχείων
v. τη βελτίωση της παρεχόμενης Υπηρεσίας «My Drive» και τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που παρέχονται σε εσένα
vi. τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών
Στις περιπτώσεις i), και iii) ανωτέρω, νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εκτέλεση της Σύμβασης (άρθρο 6 § 1 (β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Στις περιπτώσεις iv) και v) ανωτέρω, η επεξεργασία γίνεται στη βάση της διάταξης του άρθρου 6 § 1 (στ) του ΓΚΠΔ, για την ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων της Generali. Στην περίπτωση vi) ανωτέρω, νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 § 1 (γ) του ΓΚΠΔ).
Η απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στη συσκευή έξυπνου κινητού τηλεφώνου σου, γίνεται µόνο µε τη ρητή συγκατάθεσή σου, στη βάση της διάταξης του άρθρου 4 παράγραφος 5 του Ν. 3471/2006.

 

 1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί:

 • Τα στοιχεία ταυτοποίησής σου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ)
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σου (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).
 • Τη συνολική βαθμολογία της οδηγικής σου συμπεριφοράς, τον συνολικό αριθμό διαδρομών και διανυθέντων χιλιομέτρων και την ημερομηνία τελευταίας διαδρομής σου

Αντίστοιχα, η OSeven θα επεξεργαστεί τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής «MyGenerali» μέσω των αισθητήρων της συσκευής σου και διαβιβάζονται απευθείας και αποθηκεύονται στους διακομιστές της, προκειμένου να αξιολογηθεί η οδηγική σου συμπεριφορά με την εφαρμογή αλγόριθμων τηλεματικής:

 

I) Πρωτογενή Δεδομένα

 • Ημερομηνία/Ώρα: Η ημερομηνία/ώρα/χρονική σήμανση εγγραφής για τα Πρωτογενή δεδομένα.
 • Δεδομένα τοποθεσίας: γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο της θέσης του οχήματος, οριζόντια και κατακόρυφη ακρίβεια της θέσης/ θέσης GPS, ταχύτητα κίνησης οχήματος, κατεύθυνση κίνησης οχήματος, ακρίβεια ταχύτητας οχήματος.
 • Δεδομένα επιταχυνσιόμετρου: τιμές επιτάχυνσης στους τρεις τοπικούς άξονες του smartphone, συμπεριλαμβανομένης και εξαιρουμένης της επιτάχυνσης της βαρύτητας.
 • Δεδομένα γυροσκοπίου: τιμές γωνιακής ταχύτητας στους τρεις τοπικούς άξονες του smartphone.
 • Δεδομένα Δραστηριότητας (Αναγνώριση Κίνησης και Φυσικής Κατάστασης/Δραστηριότητας): Δεδομένα που παρέχονται από τρίτες εταιρείες (Apple και Google) σχετικά με τη δραστηριότητα σου, όπως αυτή αναγνωρίζεται από το λειτουργικό σύστημα του smartphone (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε περπάτημα, οδήγηση).
 • Τιμές των γωνιών που σχηματίζονται από τους τοπικούς άξονες του smartphone προς βορρά και προς το οριζόντιο επίπεδο (έδαφος).
 • Ρυθμός αλλαγής των γωνιών που σχηματίζονται από τους τοπικούς άξονες του smartphone προς βορρά και προς το οριζόντιο επίπεδο (έδαφος) έναντι του χρόνου.
 • Κατάσταση οθόνης (μόνο Android): δεδομένα σχετικά με την ενεργοποίηση οθόνης (ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη) που χρησιμοποιείται ενδεικτικά από την Oseven ως πρόσθετο κριτήριο για τον προσδιορισμό της χρήσης κινητής τηλεφωνίας. Σημειώνεται ότι η Oseven δεν έχει καμία πρόσβαση στο περιεχόμενο της οθόνης του smartphone.
 • Δεδομένα συσκευής smartphone. Παρέχονται από την Google και την Apple και περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, το μοντέλο της συσκευής, το όνομα και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος και τον τύπο των αισθητήρων smartphone (π.χ. επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, πυξίδα κ.λπ.). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται ενδεικτικά για την επίλυση τυχόν τεχνικών δυσλειτουργιών/σφαλμάτων.
 • WiFi: Καταγραφή της λειτουργίας WiFi του smartphone. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ακρίβειας εγγραφής ταξιδιού, καθώς χρησιμοποιείται εκ των προτέρων από την Apple και την Google σε συνδυασμό με το GPS. Χρησιμοποιείται επίσης για την αποστολή δεδομένων από τη συσκευή σου από και προς την Oseven, σύμφωνα με την επιλογή σου.
 • Δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία/ώρα εισόδου και εξόδου από τη λειτουργία τηλεματικής της εφαρμογής «My Generali». Χρησιμοποιείται ενδεικτικά για τον υπολογισμό της διάρκειας ή/και της συχνότητας που βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνδεσης η λειτουργία τηλεματικής, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η μη καταγραφή διαδρομών. Σε περίπτωση που (α) δε συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης της υπηρεσίας «My Drive» (δηλαδή να είναι ενεργές όλες οι ρυθμίσεις της συσκευής σου και να έχεις παράσχει τη συγκατάθεσή σου) ή (β) έχεις επιλέξει την απενεργοποίηση καταγραφών ή την απεγγραφή από την υπηρεσία «My Drive», η καταγραφή διαδρομών αποκλείεται.
 • Δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία/ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των Υπηρεσιών Τοποθεσίας/GPS του smartphone. Χρησιμοποιείται ενδεικτικά για τον υπολογισμό της διάρκειας ή/και της συχνότητας απενεργοποίησης των Υπηρεσιών Εντοπισμού Θέσης/GPS του smartphone, προκειμένου να αναγνωρίζεται η μη καταγραφή διαδρομών. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Εντοπισμού/GPS του smartphone είναι απενεργοποιημένες, η καταγραφή διαδρομής αποκλείεται.
 • Δεδομένα ημερομηνίας/ώρας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των Δεδομένων Δραστηριότητας (Αναγνώριση Κίνησης και Φυσικής Κατάστασης/Δραστηριότητας). Χρησιμοποιούνται ενδεικτικά για τον υπολογισμό της διάρκειας ή/και της συχνότητας απενεργοποίησης των Δεδομένων Δραστηριότητας προκειμένου να ταυτοποιηθεί η μη καταγραφή διαδρομών. Σε περίπτωση που τα Δεδομένα Δραστηριότητας είναι απενεργοποιημένα, η καταγραφή διαδρομής αποκλείεται.
 • Δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία/ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της Βαθμονόμησης Πυξίδας (μόνο για iOS). Χρησιμοποιείται ενδεικτικά για τον υπολογισμό της διάρκειας ή/και της συχνότητας απενεργοποίησης της Βαθμονόμησης Πυξίδας με σκοπό τον εντοπισμό της μη καταγραφής διαδρομών. Σε περίπτωση που η βαθμονόμηση πυξίδας είναι απενεργοποιημένη, η καταγραφή διαδρομών αποκλείεται.
 • Δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία/ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής smartphone. Χρησιμοποιείται ενδεικτικά για τον υπολογισμό της διάρκειας ή/και της συχνότητας απενεργοποίησης της συσκευής smartphone προκειμένου να εντοπιστεί η μη καταγραφή διαδρομών. Σε περίπτωση που η συσκευή smartphone είναι απενεργοποιημένη, η καταγραφή διαδρομών αποκλείεται.
 • Δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία/ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της Εγγραφής O7SDK μέσω των ρυθμίσεων της Εφαρμογής. Χρησιμοποιείται ενδεικτικά για τον υπολογισμό της διάρκειας ή/και της συχνότητας απενεργοποίησης της Εγγραφής O7SDK με σκοπό την αναγνώριση της μη καταγραφής διαδρομών. Σε περίπτωση που η εγγραφή O7SDK είναι απενεργοποιημένη, η καταγραφή διαδρομών αποκλείεται.
 • Δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία/ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ανανέωσης στο παρασκήνιο (μόνο για iOS). Χρησιμοποιείται ενδεικτικά για τον υπολογισμό της διάρκειας ή/και της συχνότητας απενεργοποίησης της Ανανέωσης Παρασκηνίου προκειμένου να εντοπιστεί η μη καταγραφή διαδρομών. Σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί η ανανέωση στο παρασκήνιο, η καταγραφή διαδρομής καθυστερεί ή ακόμα και αποκλείεται.
 • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα τηλεματικής/O7SDK.
 • Δεδομένα σχετικά με τις ρυθμίσεις λειτουργίας ισχύος/μπαταρίας της συσκευής smartphone.

 

II) Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος

 • Ημερομηνία/ώρα έναρξης διαδρομής.
 • Ημερομηνία/ώρα λήξης διαδρομής.
 • Αριθμός διαδρομών (συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Διανυθείσα απόσταση (ανά ταξίδι, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Διάρκεια διαδρομών (ανά διαδρομή, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Αριθμός απότομων φρεναρισμάτων και ένταση αυτών (ανά διαδρομή, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Αριθμός απότομων επιταχύνσεων και ένταση (ανά ταξίδι, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Διάρκεια οδήγησης καθ’ υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, εάν και εφόσον το όριο ταχύτητας είναι διαθέσιμο στην OSeven από τρίτο τεχνολογικό πάροχο (ανά διαδρομή, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Μέση ταχύτητα υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, εάν και εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο στην OSeven από τρίτο τεχνολογικό πάροχο (ανά διαδρομή, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Διάρκεια χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση (ανά διαδρομή, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας). Η χρήση του κινητού τηλεφώνου προσδιορίζεται από την OSeven μέσω της παρακολούθησης της κίνησης της συσκευής χρησιμοποιώντας μόνο τις τιμές από τους αισθητήρες του smartphone (ενδεικτικά ομιλία, αποστολή μηνυμάτων ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση της συσκευής).
 • Διανυθείσα απόσταση σε ώρες αυξημένου κινδύνου (ανά διαδρομή, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της Διαδρομής, εάν και εφόσον είναι διαθέσιμες στην OSeven από τρίτο πάροχο μετεωρολογικών υπηρεσιών.
 • Κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη διάρκεια μιας Διαδρομής, εάν και εφόσον είναι διαθέσιμος στην OSeven από τρίτο τεχνολογικό πάροχο.
 • Συνολική βαθμολογία (ανά ταξίδι, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Βαθμολογία ανά κατηγορία. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Επιτάχυνση (καθ’ υπέρβαση του ορίου ταχύτητας), Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, Φρενάρισμα, Επιτάχυνση, (ανά διαδρομή, συνολικά και ανά χρονική περίοδο – ημέρα, εβδομάδα, μήνας).
 • Βαθμολόγηση με αστέρια: Η βαθμολογία αστέρων (σε κλίμακα από ένα (1) έως πέντε (5) αστέρια) που αποδίδεται στους χρήστες της Υπηρεσίας «My Drive» με βάση τη συνολική Βαθμολογία τους μετά τη συμπλήρωση προκαθορισμένου αριθμού διαδρομών και συνολικής απόστασης.
 • Εκτίμηση του τρόπου μεταφοράς σε μια Διαδρομή από τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης της OSeven και τελικός χαρακτηρισμός του Χρήστη της Υπηρεσίας «My Drive» ανά Διαδρομή.
 • Εκτίμηση εάν ο χρήστης τηλεματικής είναι οδηγός ή επιβάτης σε μία διαδρομή από τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης στην OSeven και τελικός χαρακτηρισμός του χρήστη της Υπηρεσίας «My Drive» ανά διαδρομή.

 

Διαδικασία Αναγνώρισης Οδήγησης

 

Η Υπηρεσία «My Drive» ενδέχεται να συλλέξει και να έχει πρόσβαση σε προσωπικά σου δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων θέσης) ακόμη και όταν η Υπηρεσία είναι απενεργοποιημένη ή δεν χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία ενεργοποιείται από δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σου, με σκοπό την αναγνώριση εάν ο χρήστης βρίσκεται σε κατάσταση οδήγησης (Διαδικασία Αναγνώρισης Οδήγησης). Εάν η Υπηρεσία επιβεβαιώσει ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση οδήγησης, η καταγραφή δεδομένων ξεκινά. Διαφορετικά, η συλλογή των δεδομένων διακόπτεται μέχρι την επόμενη φορά που η Υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί. Εάν δεν βρίσκεσαι σε κατάσταση οδήγησης, τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα σταλούν στην OSeven και θα διαγραφούν αυτόματα από τη συσκευή σου.

Εφόσον ξεκινήσει η καταγραφή δεδομένων, επειδή βρίσκεσαι σε κατάσταση οδήγησης, η συλλογή δεδομένων από την Υπηρεσία θα παύσει πέντε (5) λεπτά αφότου η Υπηρεσία επιβεβαιώσει ότι δεν βρίσκεσαι πλέον σε κατάσταση οδήγησης.

 

Όλα τα ανωτέρω Πρωτογενή Δεδομένα και Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος δεν είναι προσβάσιμα και δεν αποθηκεύονται σε υποδομή της Generali.

 

 1. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σου

Θα μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σου με την OSeven, η οποία παρέχει τους αλγορίθμους και την υποδομή για την Υπηρεσία «My Drive» για λογαριασμό της Generali και τα αποθηκεύει σε διακομιστές παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud). Σημειώνεται ότι δεν θα διαβιβάσουμε στην OSeven τα στοιχεία ταυτοποίησής σου, αλλά μόνο έναν ψευδωνυμοποιημένο μοναδικό κωδικό για κάθε χρήστη, ο οποίος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία «My Drive». Κατά συνέπεια, η OSeven δεν έχει δυνατότητα αντιστοίχισης των Προσωπικών Δεδομένων του κάθε χρήστη που συλλέγονται μέσω της Υπηρεσίας με την ταυτότητα αυτού. Μπορεί, επίσης, να μοιραστούμε Προσωπικά σου Δεδομένα με τη μητρική εταιρία του Ομίλου Generali, άλλες εταιρίες του Ομίλου Generali, καθώς και με συνεργαζόμενες αντασφαλιστικές εταιρίες. Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.

Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα Προσωπικά σου Δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σου και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα Προσωπικό σου Δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες, χωρίς την προηγούμενη δική σου ρητή συγκατάθεση.

 

 1. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σου

Η συλλογή των δεδομένων σου είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας «My Drive». Εάν δεν παράσχεις τα Προσωπικά Δεδομένα σου, δυστυχώς, η Generali δεν δύναται να προβεί στην παροχή των υπηρεσιών.

 

 1. Τα δικαιώματά σου αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείς να ασκήσεις τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σου: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σου, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα της Generali (www.generali.gr). Μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείς να επικοινωνήσεις απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@generali.gr  για την άσκηση των δικαιωμάτων σου, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία.

 

 1. Πως μπορείς να υποβάλεις μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείς ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των Προσωπικών σου Δεδομένων, μπορείς να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,  www.dpa.gr.

 

 1. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σου

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Generali κατά τη δημιουργία λογαριασμού Generali ID, την εγκατάσταση της εφαρμογής «My Generali» και την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας «My Drive», διατηρούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα που διατηρούνται και τα λοιπά προσωπικά σου δεδομένα, στο πλαίσιο ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης, δηλαδή, έως και για 20 έτη μετά την ημερομηνία λήξης ή ακύρωσης αυτής. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην Generali από την Oseven (συνολική βαθμολογία της οδηγικής σου συμπεριφοράς, συνολικός αριθμός διαδρομών και διανυθέντων χιλιομέτρων και η ημερομηνία τελευταίας διαδρομής σου) τηρούνται επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ενώ τα Πρωτογενή Δεδομένα και Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος, που συλλέγονται και αποθηκεύονται από την Oseven  τηρούνται έως 7 μήνες μετά τη μόνιμη απενεργοποίηση της καταγραφής των διαδρομών σου και την παύση χρήσης της Υπηρεσίας «My Drive» ή έως 1 μήνα μετά την ημερομηνία λήξης ή ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης και μετά ανωνυμοποιούνται.

 

 1. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Για τον Υπολογισμό της Βαθμολογίας, η OSeven θα προβεί σε ανάλυση με αυτοματοποιημένα μέσα και σε κατάρτιση προφίλ με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν τη χρήση οχημάτων και δρόμων.

Διευκρινίζεται ότι αυτή η Επεξεργασία, είναι αναγκαία για την παροχή της Υπηρεσίας «My Drive» μέσω της εφαρμογής «MyGenerali». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείς αυτή την επεξεργασία, θα πρέπει να σταματήσεις τη χρήση της Υπηρεσίας.