Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Υποβολή Βιογραφικού

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση.

 1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:
Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου
117 43 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108096100
e-mail: info@generali.gr

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@generali.gr.

 1. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων σας για την κάλυψη της θέσης για την οποία στείλατε το βιογραφικό σας ή για την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται ότι έχετε τις απαιτούμενες ικανότητες.
 • για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Generali δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την εκτίμηση της αίτησής σας για κάλυψη θέσης εργασίας στη Generali.

 1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί:

 • Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κλπ.).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).
 • Δεδομένα που αφορούν τις σπουδές σας και την επαγγελματική σας εμπειρία,
 • Τυχόν άλλα δεδομένα που θα περιέχει το βιογραφικό που θα μας αποστείλετε.

Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης, μπορεί να σας ζητήσουμε επιπλέον στοιχεία καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά που θα αφορούν τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει το βιογραφικό σας.

 1. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (e-mail) με εταιρίες που θα μας παρέχουν εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων σε περίπτωση που κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο.

Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για τους εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους μας, με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.generali.gr).

Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με την διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

 1. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της αίτησης σας για κάλυψη θέσης εργασίας στη Generali.

 1. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Generali Hellas (www.generali.gr). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@generali.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

 1. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3. Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

 1. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για 3 έτη από τη υποβολή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τα βιογραφικά τους έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτά. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο μεταβληθεί, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ή να υποβάλλετε νέο βιογραφικό.