Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Υποβολή Βιογραφικού

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Υποβολή Βιογραφικού

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σου Δεδομένα. Σε παρακαλούμε να διαβάσεις με προσοχή την παρούσα δήλωση.

 1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σου

Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σου με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείς να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:
Λεωφόρος Συγγρού & Λαγουμιτζή 40
117 45 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8096100
e-mail: info@generali.gr

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σου Δεδομένων, εάν θέλεις να ασκήσεις οποιοδήποτε δικαίωμά σου, ή να υποβάλεις κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σου, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@generali.gr.

 1. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σου

Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σου δεδομένα:

 • για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων σου για την κάλυψη της θέσης για την οποία έστειλες το βιογραφικό σου ή για την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται ότι έχεις τις απαιτούμενες ικανότητες.
 • για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Generali δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σου για την εκτίμηση της αίτησής σου για κάλυψη θέσης εργασίας στη Generali.

 1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί:

 • Τα στοιχεία ταυτότητάς σου (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κ.λπ.).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σου (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κ.λπ.).
 • Δεδομένα που αφορούν τις σπουδές σου και την επαγγελματική σου εμπειρία,
 • Τυχόν άλλα δεδομένα που θα περιέχει το βιογραφικό που θα μας αποστείλεις.

Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης, μπορεί να σου ζητήσουμε επιπλέον στοιχεία καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά που θα αφορούν τη θέση για την οποία έχεις υποβάλει το βιογραφικό σου.

 1. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σου

Μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σου (e-mail) με εταιρίες που θα μας παρέχουν εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων σε περίπτωση που κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο.

Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για τους εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους μας, με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σου, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα μας (www.generali.gr).

Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σου δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με την διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σου, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σου δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

 1. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σου

Η συλλογή των δεδομένων σου είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της αίτησής σου για κάλυψη θέσης εργασίας στην Generali.

 1. Τα δικαιώματά σου αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείς να ασκήσεις τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σου: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σου, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα της Generali Hellas (www.generali.gr). Μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου μέσω της ιστοσελίδας μας ή εναλλακτικά, μπορείς να επικοινωνήσεις απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@generali.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σου, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

 1. Πως μπορείς να υποβάλεις μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείς ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων, μπορείς να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3. Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

 1. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σου

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σου Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για 3 έτη από τη υποβολή του βιογραφικού σου.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τα βιογραφικά τους έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτά. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο μεταβληθεί, σε παρακαλούμε να μας ενημερώσεις ή να υποβάλεις νέο βιογραφικό.