Όροι Χρήσης Ιστότοπου

σήμα εκδότης δικτυακού τόπου

Εκδότης Δικτυακού Τόπου

Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Έδρα: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα AP.M.A.E.: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ : 941401000 Μέλος του Ομίλου Generali Τηλ. (+0030) 210 8096100

σήμα γενικής ενημέρωσης

Γενική Ενημέρωση

Η Generali Hellas Α.Α.Ε. (στη συνέχεια GENERALI/Δικαιούχος) μέσω του δικτυακού τόπου www.generali.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του την δυνατότητα ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η GENERALI, αυτός δε οφείλει να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή χρήση του δικτυακού τόπου.

Η χρήση του δικτυακού τόπου τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση και να εγκαταλείψει τον δικτυακό τόπο.

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποτεδήποτε των όρων χρήσης με αντίστοιχη ανακοίνωση της τροποποίησης στον δικτυακό τόπο, ο δε χρήστης/επισκέπτης πρέπει κάθε φορά να ελέγχει για τυχόν αλλαγές, εφόσον δε εξακολουθεί τη χρήση του δικτυακού τόπου και μετά την ανακοίνωση κάθε τυχόν τροποποίησης ή διαπίστωση αυτής, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

σήμα δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ανήκει στην GENERALI, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής της ιδιοκτησίας και διέπεται από τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, διανομή, έκδοση ή και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού ή τμήματός του απαγορεύεται ρητά χωρίς την γραπτή άδεια της GENERALI. Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στην GENERALI και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών χωρίς την γραπτή συναίνεση της GENERALI. Η επωνυμία GENERALI ή οποιοδήποτε σήμα που περιλαμβάνει την διακριτική επωνυμία GENERALI δεν μπορεί να τεθεί σε οποιαδήποτε δικτυακή διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της GENERALI.

σήμα περιορισμού ευθύνης δικαιούχου

Περιορισμός Ευθύνης Δικαιούχου

Η πληροφόρηση που παρέχεται στον δικτυακό τόπο www.generali.gr παρέχεται με καλή πίστη από την GENERALI που καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ορθότητα των πληροφοριών κατά το χρόνο συγγραφής τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο www.generali.gr δεν αποτελούν άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για διενέργεια χρηματοοικονομικής ή επενδυτικής πράξης ή άλλης πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη πλήρη και απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να αξιολογήσει κάθε πληροφορία και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούλησή, αποκλείεται δε κάθε ευθύνη της GENERALI για οποιαδήποτε τυχόν αποθετική ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία του επισκέπτη/χρήστη.

Η GENERALI δεν υποχρεούται σε αναπροσαρμογή ή ανανέωση της πληροφόρησης που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο www.generali.gr. Η πληροφόρηση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη, που φέρει την απόλυτη ευθύνη, ενημερωτικά για προσωπικές αγοραστικές αποφάσεις. Η GENERALI δεν φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η πληροφόρηση θα παρέχεται χωρίς παραλήψεις ή επικαιροποιήσεις ή σφάλματα ή διακοπή ή ότι η αποκατάσταση τυχόν λαθών θα αποκαθίσταται άμεσα.

Ο δικτυακός τόπος www.generali.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη και για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Η GENERALI ενεργεί εύλογα για τη πρόληψη εμφάνισης κακόβουλου λογισμικού (π.χ. ιών, Trojan horses και worms), δεν εγγυάται όμως την έλλειψη ή μη εμφάνιση τέτοιων λογισμικών και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή δυσλειτουργία τυχόν παρουσιαστεί στον επισκέπτη/χρήστη κατά την επίσκεψή του στον δικτυακό τόπο www.generali.gr, αυτός δε φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του εξοπλισμού και του συστήματός του από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.

Η GENERALI μεριμνά για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου www.generali.gr και των υπηρεσιών του, αλλά η διαθεσιμότητα του www.generali.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των επισκεπτών/χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών ή και από άλλες αιτίες. Η GENERALI έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του www.generali.gr και να προβαίνει σε μεταβολή της φύσης ή και του περιεχομένου του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η GENERALI κατά την διάρκεια της χρήσης του δικτυακού τόπου www.generali.gr δεν ευθύνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για α. οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, β. τυχόν αδυναμία πρόσβασης των επισκεπτών/χρηστών, γ. τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του, δ. τη καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης υπηρεσιών, ε. την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών, στ. την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.

σήμα υποχρεώσεων επισκέπτη - χρήστη

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει κατά την επίσκεψη και χρήση του να ακολουθεί τους κανόνες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά και πράξη κατά την χρήση του δικτυακού τόπου, ευθύνεται δε σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στη GENERALI ή σε τρίτο από την παράνομη και μη προσήκουσα χρήση εκ μέρους του, του δικτυακού τόπου www.generali.gr. Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της GENERALI οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που απορρέει από κάθε μορφής παράβαση του επισκέπτη/χρήστη, αυτός υποχρεούται να παρέμβει στη σχετική διαδικασία και να αποζημιώσει την GENERALI στη περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

σήμα συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους, links

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (Links)

Η GENERALI δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που είναι συνδεδεμένοι με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η επίσκεψη από τον επισκέπτη/χρήστη οποιουδήποτε δικτυακού τόπου συνδεδεμένου με τον παρόντα δικτυακό τόπο, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνεται στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποδέχεται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνεται στους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται για διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της GENERALI και δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση, εγγύηση ή παρότρυνση για οποιονδήποτε.

σήμα για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679. Για αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα μας «Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

σήμα πολιτικής cookies

Πολιτική Cookies

1. Τί είναι τα cookies και ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης τους

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.generali.gr, αυτός μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή άλλη φορητή συσκευή σας, και τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, τις επιλογές και τις προτιμήσεις αναζήτησής σας, τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος της συσκευής σας και το λειτουργικό σύστημα αυτής. Τα στοιχεία που συλλέγονται περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, τους συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξτε, καθώς και εάν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οι πληροφορίες συνήθως δεν σας ταυτοποιούν απευθείας, αλλά μπορούν να σας παρέχουν μια πιο εξατομικευμένη διαδικτυακή εμπειρία.

Τα cookies χρησιμοποιούνται ώστε ο ιστότοπος να λειτουργεί σωστά, με ένα λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Σκοπός των cookies είναι η παροχή ενός ασφαλούς ιστότοπου, η καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση στην περιήγηση ενός χρήστη, η αντιμετώπιση τυχόν σφαλμάτων ή προβλημάτων, η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες τον ιστότοπο μας, προκειμένου να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του και, τέλος, η εξατομίκευση του παρεχόμενου περιεχομένου και η προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά (session cookies) ή μόνιμα (persistent cookies). Τα προσωρινά παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, ενώ τα μόνιμα παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του browser σας.

Τα cookies μπορεί να τίθενται σε λειτουργία από εμάς (first party cookies) ή από τρίτα μέρη (third party cookies). Μέσω των τελευταίων, οι πληροφορίες που συλλέγονται στέλνονται σε τρίτους (π.χ. Facebook) ώστε να σας παρέχουν ανώνυμα στοχευμένες διαφημίσεις όταν επισκεφτείτε άλλους ιστότοπους.

Αν θέλετε, μπορείτε να μην επιτρέψετε ορισμένους τύπους cookies. Ο ιστότοπος σας παρέχει τον μηχανισμό ώστε να μπορείτε να επιλέγετε και να αλλάζετε ελεύθερα τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Ρυθμίσεις Cookies».

2. Ποια cookies χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο www.generali.gr

Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

Απολύτως αναγκαία cookies (Essentials)

Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies, αλλά συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπο, τότε θα γίνει χρήση μόνο των απολύτως απαραίτητων cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που γίνονται από εσάς, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα τμήματα του ιστότοπου μας μπορεί να μην λειτουργούν σε αυτήν την περίπτωση.

Cookie NameCookie Purpose DescriptionTypeExpiryFirst/ Third Party
JSESSIONIDGeneral purpose platform session cookie, used by sites written in JSP. Usually used to maintain an anonymous user session by the server. SessionFirst
nlbi_Guarantees firewall session cohesion SessionThird
incap_ses_Firewall session SessionThird
visid_incap_Guarantees operation of the first security barrier 12 monthsThird
     

Cookies Απόδοσης (Performance)

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε επισκέψεις και προελεύσεις κυκλοφορίας, ώστε να υπολογίζουμε και να βελτιώνουμε την απόδοση του διαδικτυακού μας τόπου. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας.

Cookie NameCookie Purpose DescriptionTypeExpiryFirst/ Third Party
_gidThis cookie name is asssociated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited. DayFirst
_gaThis cookie name is asssociated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners. 2 YearsFirst
_gatThis cookie name is associated with Google Universal Analytics, according to documentation it is used to throttle the request rate – limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes. 10 MinutesFirst
_gat_gtag_UA_Google Analytics. Identification code of website for tracking visits DayFirst
_gcl_auGoogle Analytics. To store and track conversions. 90 DaysFirst
     

Cookies Λειτουργικότητας (Functionality)

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στο διαδικτυακό μας τόπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορεί να τίθενται σε λειτουργία από εμάς ή από τρίτους παρόχους, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στις ιστοσελίδες μας. Σε περίπτωση που δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργήσουν σωστά.

Cookie NameCookie Purpose DescriptionTypeExpiryFirst/ Third Party
__unamThis cookie is usually associated with the ShareThis social sharing widget placed in a site to enable sharing of content across various social networks. It counts clicks and shares of a page. 275 DaysFirst
pll_languageThis cookie name is associated with the Polylang plug-in for WordPress powered websites. it stores a language preference for the visitor to support multi-lingual websites. When set as a persistent cookie, or with the default lifespan of 1 year, it has to e considered Functional rather than strictly necessary. 1 YearFirst
VISITORNecessary for the users’ browsing SessionThird
     
     

Cookies Στόχευσης (Targeting)

Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω του ιστότοπου μας από τις διαφημιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας διαφημίσεων σε τρίτους ιστότοπους. Ειδικά τα cookies κοινωνικής δικτύωσης σας επιτρέπουν να μοιράζεστε σχόλια/αξιολογήσεις/ σελίδες/ σελιδοδείκτες και βοηθούν στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα απολαμβάνετε τις στοχευμένες διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους.

Cookie NameCookie Purpose DescriptionTypeExpiryFirst/ Third Party
_fbpUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers 3 monthsFirst
datrThis domain is owned by Facebook, which is the world’s largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the ‘Like’ button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies. This cookie identifies the browser connecting to Facebook. It is not directly tied to individual Facebook the user. Facebook reports that it is used to help with security and suspicious login activity, especially around detection of bots trying to access the service. Facebook also say the behavioural profile associated with each datr cookie is deleted after 10 days. This cookie is also read via Like and other Facebook buttons and tags placed on many different websites. 5 monthsThird
SIDThis domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer’s adverts appear. This cookie is used by Google in combination with HSID to verify a Google user account and most recent login time. 5 monthsThird
HSIDThis domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer’s adverts appear. Used by Google in combination with SID to verify Google user account and most recent login time 5 monthsThird
frThis domain is owned by Facebook, which is the world’s largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the ‘Like’ button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies. Contains browser and user unique ID combinaton, used for targeted advertising. 3 monthsThird
APISIDThis domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to5 months organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer’s adverts appear. 5 monthsThird
SSIDThis domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to5 months organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer’s adverts appear. 5 monthsThird
VISITOR_INFO1_LIVEYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites. This cookie is used as a unique identifier to track viewing of videos 6 monthsThird
PREFYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites. This is a common Google cookie, used across several of their services. Stores user preference, can be used to personalise ads on google searches 49 MonthsThird
APISIDYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.  Third
LOGIN_INFOYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.  Third
__stidThis domain is owned by Share This. The main business activity is: ShareThis provides web widgets that site owners embed into their pages or other content, to enable visitors to create and share links to the content across social networks. They also make use of the data collected to provide advertisers and marketers with profile information for targeted, behavioural advertising. Randomly generated unique identifier – used for interest profiling for advertising  Third
UIDThis domain is owned by ScorecardResearch (comScore). The main business activity is: Advertising. The cookies in this domain have lifespans of 2 years. 2 YearsThird
GPSYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites. 1 DayThird
SSIDYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.  Third
IDEThis domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange  Third
LOGIN_INFOYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.  Third
SIDThis domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer’s adverts appear. This cookie is used by Google in combination with HSID to verify a Google user account and most recent login time. 5 monthsThird
SAPISIDThis domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer’s adverts appear. 5 monthsThird
YSCYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.  Third
LOGIN_INFOYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.  Third
idThis domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange 5 monthsThird
LOGIN_INFOYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.  Third
UIDRThis domain is owned by ScorecardResearch (comScore). The main business activity is: Advertising. The cookies in this domain have lifespans of 2 years. 2 YearsThird
HSIDThis domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer’s adverts appear. Used by Google in combination with SID to verify Google user account and most recent login time 5 monthsThird
SAPISIDYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.  Third
__stidThis domain is owned by Share This. The main business activity is: ShareThis provides web widgets that site owners embed into their pages or other content, to enable visitors to create and share links to the content across social networks. They also make use of the data collected to provide advertisers and marketers with profile information for targeted, behavioural advertising. Randomly generated unique identifier – used for interest profiling for advertising 1 DayThird
LOGIN_INFOYouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.  Third

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους ιστότοπους: https://cookiepedia.co.uk/giving-consent-to-cookies και http://www.allaboutcookies.org

3. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookies ή να διαγράψετε τα cookies

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε ελεύθερα τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies, κάνοντας κλικ στις διαφορετικές επικεφαλίδες κατηγοριών cookies, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Ρυθμίσεις Cookies».

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή σας, καθώς και να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας, ώστε να αποτρέπει την αποθήκευσή τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του παρόχου σας.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον διαδικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Ενδεχομένως ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες περιήγησης να μην λειτουργούν.

 

4. Ανανέωση – Αλλαγή Παρούσας Πολτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην «Πολιτική Cookies», ώστε να είναι πάντα εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου μας. Οποιαδήποτε νέα έκδοση της Πολιτικής θα δημοσιεύεται και θα είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής Cookies έγινε την 30/5/2019.

σήμα εφαρμοστέου δικαίου και αρμοδιότητας δικαστηρίων

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή την σύμβαση αυτή, την ισχύ της, την ερμηνεία της και την λειτουργία του δικτυακού τόπου www.generali.gr, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα είναι ισχυρή μόνο εάν γίνει και δηλωθεί γραπτά και ενσωματωθεί στους Όρους Χρήσης της παρούσας σύμβασης.