Όροι Χρήσης Ιστότοπου | Generali

Όροι Χρήσης Ιστότοπου

ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Έδρα: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, AP.M.A.E.: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ : 941401000, Μέλος του Ομίλου Generali, Τηλ. 210 8096100

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Generali Hellas Α.Α.Ε. (στη συνέχεια GENERALI/Δικαιούχος) μέσω του δικτυακού τόπου www.generali.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του την δυνατότητα ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η GENERALI, αυτός δε οφείλει να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή χρήση του δικτυακού τόπου.

Η χρήση του δικτυακού τόπου τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση και να εγκαταλείψει τον δικτυακό τόπο.

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποτεδήποτε των όρων χρήσης με αντίστοιχη ανακοίνωση της τροποποίησης στον δικτυακό τόπο, ο δε χρήστης/επισκέπτης πρέπει κάθε φορά να ελέγχει για τυχόν αλλαγές, εφόσον δε εξακολουθεί τη χρήση του δικτυακού τόπου και μετά την ανακοίνωση κάθε τυχόν τροποποίησης ή διαπίστωση αυτής, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ανήκει στην GENERALI, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής της ιδιοκτησίας και διέπεται από τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, διανομή, έκδοση ή και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού ή τμήματός του απαγορεύεται ρητά χωρίς την γραπτή άδεια της GENERALI. Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στην GENERALI και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών χωρίς την γραπτή συναίνεση της GENERALI. Η επωνυμία GENERALI ή οποιοδήποτε σήμα που περιλαμβάνει την διακριτική επωνυμία GENERALI δεν μπορεί να τεθεί σε οποιαδήποτε δικτυακή διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της GENERALI.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η πληροφόρηση που παρέχεται στον δικτυακό τόπο www.generali.gr παρέχεται με καλή πίστη από την GENERALI που καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ορθότητα των πληροφοριών κατά το χρόνο συγγραφής τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο www.generali.gr δεν αποτελούν άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για διενέργεια χρηματοοικονομικής ή επενδυτικής πράξης ή άλλης πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη πλήρη και απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να αξιολογήσει κάθε πληροφορία και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούλησή, αποκλείεται δε κάθε ευθύνη της GENERALI για οποιαδήποτε τυχόν αποθετική ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία του επισκέπτη/χρήστη.

Η GENERALI δεν υποχρεούται σε αναπροσαρμογή ή ανανέωση της πληροφόρησης που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο www.generali.gr. Η πληροφόρηση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη, που φέρει την απόλυτη ευθύνη, ενημερωτικά για προσωπικές αγοραστικές αποφάσεις. Η GENERALI δεν φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η πληροφόρηση θα παρέχεται χωρίς παραλήψεις ή επικαιροποιήσεις ή σφάλματα ή διακοπή ή ότι η αποκατάσταση τυχόν λαθών θα αποκαθίσταται άμεσα.

Ο δικτυακός τόπος www.generali.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη και για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Η GENERALI ενεργεί εύλογα για τη πρόληψη εμφάνισης κακόβουλου λογισμικού (π.χ. ιών, Trojan horses και worms), δεν εγγυάται όμως την έλλειψη ή μη εμφάνιση τέτοιων λογισμικών και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή δυσλειτουργία τυχόν παρουσιαστεί στον επισκέπτη/χρήστη κατά την επίσκεψή του στον δικτυακό τόπο www.generali.gr, αυτός δε φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του εξοπλισμού και του συστήματός του από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.

Η GENERALI μεριμνά για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου www.generali.gr και των υπηρεσιών του, αλλά η διαθεσιμότητα του www.generali.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των επισκεπτών/χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών ή και από άλλες αιτίες. Η GENERALI έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του www.generali.gr και να προβαίνει σε μεταβολή της φύσης ή και του περιεχομένου του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η GENERALI κατά την διάρκεια της χρήσης του δικτυακού τόπου www.generali.gr δεν ευθύνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για: α. οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, β. τυχόν αδυναμία πρόσβασης των επισκεπτών/χρηστών, γ. τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του, δ. τη καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης υπηρεσιών, ε. την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών, στ. την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει κατά την επίσκεψη και χρήση του να ακολουθεί τους κανόνες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά και πράξη κατά την χρήση του δικτυακού τόπου, ευθύνεται δε σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην GENERALI ή σε τρίτο από την παράνομη και μη προσήκουσα χρήση εκ μέρους του, του δικτυακού τόπου www.generali.gr. Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της GENERALI οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που απορρέει από κάθε μορφής παράβαση του επισκέπτη/χρήστη, αυτός υποχρεούται να παρέμβει στη σχετική διαδικασία και να αποζημιώσει την GENERALI στην περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Η GENERALI δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που είναι συνδεδεμένοι με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η επίσκεψη από τον επισκέπτη/χρήστη οποιουδήποτε δικτυακού τόπου συνδεδεμένου με τον παρόντα δικτυακό τόπο, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνεται στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποδέχεται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνεται στους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται για διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της GENERALI και δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση, εγγύηση ή παρότρυνση για οποιονδήποτε.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679. Για αναλυτική ενημέρωση, μπορείς να ανατρέξεις στη σελίδα μας «Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται για διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της GENERALI και δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση, εγγύηση ή παρότρυνση για οποιονδήποτε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

  1. Τί είναι τα cookies και ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης τους

Όταν επισκέπτεσαι τον ιστότοπο www.generali.gr, αυτός μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σου, κυρίως με τη μορφή cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σου ή άλλη φορητή συσκευή σου, και τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σου, τις επιλογές και τις προτιμήσεις αναζήτησής σου, τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείς, το είδος της συσκευής σου και το λειτουργικό σύστημα αυτής. Τα στοιχεία που συλλέγονται περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σου με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, τους συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξεις, καθώς και εάν αντιμετωπίζεις κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οι πληροφορίες συνήθως δεν σε ταυτοποιούν απευθείας, αλλά μπορούν να σου παρέχουν μια πιο εξατομικευμένη διαδικτυακή εμπειρία.

Τα cookies χρησιμοποιούνται ώστε ο ιστότοπος να λειτουργεί σωστά, με ένα λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Σκοπός των cookies είναι η παροχή ενός ασφαλούς ιστότοπου, η καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση στην περιήγηση ενός χρήστη, η αντιμετώπιση τυχόν σφαλμάτων ή προβλημάτων, η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες τον ιστότοπο μας, προκειμένου να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του και, τέλος, η εξατομίκευση του παρεχόμενου περιεχομένου και η προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά (session cookies) ή μόνιμα (persistent cookies). Τα προσωρινά παραμένουν στη συσκευή σου μέχρι να εγκαταλείψεις τον ιστότοπό μας, ενώ τα μόνιμα παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψεις εσυ. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σου εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του browser σου.

Τα cookies μπορεί να τίθενται σε λειτουργία από εμάς (first party cookies) ή από τρίτα μέρη (third party cookies). Μέσω των τελευταίων, οι πληροφορίες που συλλέγονται στέλνονται σε τρίτους (π.χ. Facebook) ώστε να σου παρέχουν ανώνυμα στοχευμένες διαφημίσεις όταν επισκεφτείς άλλους ιστότοπους.

Αν θέλεις, μπορείς να μην επιτρέψεις ορισμένους τύπους cookies. Ο ιστότοπος σου παρέχει τον μηχανισμό ώστε να μπορείς να επιλέγεις και να αλλάζεις ελεύθερα τις προτιμήσεις σου σχετικά με τα cookies, ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

  1. Ποια cookies χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο www.generali.gr

Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους ιστότοπους: https://cookiepedia.co.uk/ και https://allaboutcookies.org/

  1. Πώς μπορείς να διαχειριστείς τις ρυθμίσεις cookies ή να διαγράψεις τα cookies

Μπορείς να επιλέξεις και να αλλάξεις ελεύθερα τις προτιμήσεις σου σχετικά με τα cookies, κάνοντας κλικ στις διαφορετικές επικεφαλίδες κατηγοριών cookies, ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Μπορείς επίσης να διαγράψεις όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σου ή οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή σου, καθώς και να ρυθμίσεις τον φυλλομετρητή (browser) σου, ώστε να αποτρέπει την αποθήκευσή τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του παρόχου σου.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σου στον διαδικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες που μπορούμε να σου προσφέρουμε. Ενδεχομένως ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες περιήγησης να μην λειτουργούν.

  1. Ανανέωση – Αλλαγή Παρούσας Πολτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην «Πολιτική Cookies», ώστε να είναι πάντα εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Οποιαδήποτε νέα έκδοση της Πολιτικής θα δημοσιεύεται και θα είναι διαθέσιμη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής Cookies έγινε την 20/3/2024.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή την σύμβαση αυτή, την ισχύ της, την ερμηνεία της και την λειτουργία του δικτυακού τόπου www.generali.gr, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα είναι ισχυρή μόνο εάν γίνει και δηλωθεί γραπτά και ενσωματωθεί στους Όρους Χρήσης της παρούσας σύμβασης.