Όμιλος Assicurazioni Generali | Οικ. Αποτελέσματα Έτους 2015
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Όμιλος Assicurazioni Generali | Οικ. Αποτελέσματα Έτους 2015

18.03.2016 - 5 λεπτά ανάγνωσης
  • Το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε στα €4,8 δις (+6,1%)
  • Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) αυξήθηκε σημαντικά στο 14% και πάνω από το στόχο (>13%)
  • Καθαρά κέρδη €2 δις (+21,6%, έναντι 1,7 δις το 2014)
  • Μικτά ασφάλιστρα άνω των €74 δις (+4,6%), λόγω και της αύξησης του κλάδου Ζωής και βελτίωσης του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων
  • Υψηλά τεχνικά περιθώρια στις Γενικές, με combined ratio 93,1% (-0,6 p.p.), παρά το υψηλότερο ρίσκο Φυσικών Καταστροφών
  • Σημαντική αύξηση στην παραγωγή ταμειακών εισροών: Ελεύθερες ταμειακές ροές στα €1,6 δις (+30%)
  • Μέρισμα ανά μετοχή € 0,72 (+20%, έναντι €0,60 το 2014)
  • Ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας του Ομίλου: Δείκτης Οικονομικής Φερεγγυότητας 202%, όπως αυτός υπολογίστηκε με το εσωτερικό μοντέλο του Ομίλου (έναντι 186% το 2014)

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Generali, κ. Gabriele Galateri di Genola, δήλωσε:

«Τα θετικά αποτελέσματα του 2015 δείχνουν την ποιότητα της ανάκαμψης που πραγματοποίησε η εταιρία τα περασμένα έτη και την ποιότητα της νέας στρατηγικής που ορίστηκε πέρυσι. Αυτά τα αποτελέσματα μας επιτρέπουν να προτείνουμε το μέρισμα των €0,72 στη Συνέλευση των Μετόχων, αυξημένο κατά 20% συγκριτικά με το 2015. Αυτή είναι μια  εξαιρετική αρχή για τη νέα εποχή που ξεκινάει με το διορισμό του κ. Philippe Donnet ως CEO του Ομίλου. Μια αναγνώριση του εσωτερικού δυναμικού της Generali, η οποία επιβεβαιώνεται και με τον διορισμό του κ. Alberto Minali στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Και οι δυο τους είναι ηγέτες διεθνούς κύρους, με βαθύτατη γνώση του ασφαλιστικού κλάδου και αναγνωρισμένοι στην αγορά. Αντιπροσωπεύουν τη δύναμη και την ικανότητα του Ομίλου Generali να ενισχύει τα ταλέντα της».

Ο Όμιλος Generali έκλεισε το 2015 με εξαιρετικά αποτελέσματα: λειτουργικά ξεπέρασε τα επίπεδα προ οικονομικής κρίσης, ενώ τα καθαρά κέρδη και το μέρισμα είναι τα καλύτερα των τελευταίων 8 ετών.

Παρά τις προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον και τα χαμηλά επιτόκια, οι στρατηγικές κινήσεις του ομίλου δημιούργησαν αύξηση της παραγωγής, εξαιρετική λειτουργική κερδοφορία και περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής ισχύος.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα έφτασε τα €4.785 εκ. (έναντι €4.508 εκ το 2014), με αύξηση 6,1%, η οποία οφείλεται κυρίως στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+8,5%) και στο σταθερό αποτέλεσμα, παρόλη την κατάσταση στις αγορές, του κλάδου Ασφαλίσεων Ζωής. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) – ο κύριος στόχος για την κερδοφορία – έφτασε το 14%. Μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2014 (13,2%), η οποία ξεπερνάει αρκετά τον στόχο του >13%.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά σε €2.030 εκ. (+21,6%, έναντι €1.670 εκ. το 2014), χάρη στην βελτίωση της λειτουργικής και μη λειτουργικής απόδοσης..

Όσον αφορά την παραγωγή, το λανσάρισμα νέων προϊόντων και νέων επιχειρησιακών πρωτοβουλιών ενίσχυσε την παραγωγή η οποία ανήλθε στα €74.165 εκ. μικτά ασφάλιστρα, με αύξηση 4,6% (έναντι €70.430 εκ. το 2014): η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής και στην ανάκαμψη του κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων. Τα έσοδα από τα ασφάλιστρα Ζωής αυξήθηκαν σε € 53.297 εκ. (+6,2%, έναντι €49.813 εκ. το 2014) χάρη στην εξαιρετική απόδοση των αγορών της Ιταλίας, Γερμανίας, Γαλλίας και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων σημειώθηκε αύξηση 0,8%, με παραγωγή €20.868 εκ. (έναντι €20.617 το 2014), με αύξηση στο κομμάτι του Non-Motor και σταθερή πορεία στο Motor. Επιβεβαιώθηκε η τεχνική κερδοφορία του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων, με combined ratio 93,1% (-0,6 p.p.) χάρη στη μείωση του δείκτη ζημιών, παρά τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών.

Σημειώθηκε αύξηση στον Οικονομικό Δείκτη Φερεγγυότητας: 202% (+16 p.p., έναντι 186% to 2014), όπως υπολογίστηκε βάσει των νέων αρχών του Solvency II, και με τη χρήση του εσωτερικού μοντέλου του Ομίλου Generali.

Έχει πραγματοποιηθεί επίσης, το πρώτο σημαντικό βήμα για τον στόχο της υπέρβασης των €7 δις στην παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών (Net Free Cash Flow) μέχρι το 2018. Χάρη στα υψηλότερα μερίσματα των θυγατρικών και τα ελαφρώς έξοδα από τόκους, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 30% σε €1,6 δις (έναντι €1,2 δις το 2014).

Μέρισμα ανά μετοχή: €0,72 (+20%)

Το συνολικό ποσό του μερίσματος για το σύνολο των μετοχών ισούται με €1.123 εκ. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Μαΐου 2016, με ημερομηνία καταγραφής την 24η Μαΐου και με πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής χωρίς μέρισμα, την 23η Μαΐου 2016.