Η Generali επιτυγχάνει σταθερή ανάπτυξη σε
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Οικονομικά Στοιχεία 9μήνου Ομίλου Generali

05.12.2023 - 5 λεπτά ανάγνωσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ GENERALI ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20231  

Η Generali επιτυγχάνει σταθερή ανάπτυξη σε λειτουργικά αποτελέσματα και καθαρά κέρδη επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση

  • Αύξηση μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στα € 60.5 δισ. (+4.7%) που προέρχεται κυρίως από την ισχυρή ανάπτυξη που παρουσιάζεται στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+11.4%). Οι εισροές στον κλάδο Ζωής εστιάζονται αποκλειστικά σε προγράμματα προστασίας και σε επενδυτικά προϊόντα unit-linked, κάτι που είναι απολύτως συνεπές με την στρατηγική του Ομίλου
  • Συνεχής ανάπτυξη των Λειτουργικών Αποτελεσμάτων που έφτασαν τα € 5.1 δισ. (+16.7%) η οποία προέρχεται κυρίως από τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, μετριάζοντας τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων έφτασε στο 94,3% (-3,1 π.μ.). Η απόδοση του Κλάδου Ζωής παρέμεινε ισχυρή ενώ το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5.74% (+0.04 π.μ.)
  • Συνεχής αύξηση προσαρμοσμένου καθαρού αποτελέσματος2 στα € 2.979 εκατ. (+29.6%)
  • Επιβεβαιωμένα ισχυρή σταθερή κεφαλαιακή θέση, με το Δείκτη Φερεγγυότητας στο 224% (221% FY2022)

Ο CFO του Ομίλου Generali, κ. Christiano Borean δήλωσε:  Ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται κερδοφόρα κατά τους τελευταίους εννέα μήνες χάρη στην έντονη αύξηση τόσο των Λειτουργικών όσο και των Καθαρών Αποτελεσμάτων, παρά τις σημαντικές επιπτώσεις από τις καταστροφές των φυσικών φαινομένων, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά του σε μια δύσκολη μακροοικονομική και γεωπολιτική συγκυρία. Ακολούθως προς τη στρατηγική μας, διατηρούμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε την υψηλότερη τεχνογνωσία στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ στον κλάδο Ζωής θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις πλέον κερδοφόρες κατευθύνσεις. Χάρη σε αυτό διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και την σταθερά ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, η Generali παραμένει συνεπής στον αρχικό σχεδιασμό της για την επιτυχή πραγμάτωση όλων των στόχων της στρατηγικής μας «Lifetime Partner 24: Driving Growth»».

Σύνοψη Βασικών Μεγεθών (1)

 

30/09/2023

30/09/2022 (2)

Διαφοροποίηση (2)

Σύνολο μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.)

60.237

57.944

4,7%

Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.)

5.100

4.371

16,7%

Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής

2.786

2.818

-1,1%

Έσοδα Ασφάλιστρων Γενικών Ασφαλίσεων  

2.155

1.433

50,3%

Λειτουργικά Αποτελέσματα Διαχείρισης Κεφαλαίων  και Περιουσίας

728

701

3,8%

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εταιρείας Χαρτοφυλακίου και Λοιπών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων   

-216

-249

-13,5%

Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

-353

-332

6,4%

Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP)

5,74%

5,69%

0,04 π.μ.

Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (%)

94,3%

97,4%

-3,1 π.μ.

Προσαρμοσμένα Καθαρά Αποτελέσματα (3) (€ εκ.)

2.979

2.299

29,6%

Καθαρά αποτελέσματα (€ εκ.)

2.822

1.455

94,0%

Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή (3) (€)

1,93

1,46

32,5%

Μετοχικό κεφάλαιο (€ εκ.)

27.198

26.650

2,1%

Περιθώριο Κερδοφορίας Συμβολαίων (€ εκ.)

32.173

31.025

3,7%

Σύνολο κεφαλαίων υπό διαχείριση (€ εκ.)

625.253

615.185

1,6%

Δείκτης Φερεγγυότητας II (%)

224%

221%

4 π.μ.

(1) Τα στοιχεία σε αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται βάσει των κριτηρίων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΔΛΠ IFRS 17 και IFRS 9

(2) Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Σημείωση 1 της Σελ. 1

(3) Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Σημείωση 2 της Σελ. 2

 

 

 

 

1 Ξεκινώντας από το 1ο τρίμηνο του 2023 η Κοινοπραξία Τραπεζοασφαλιστικών Δραστηριοτήτων της Cattolica (που αφορά τις εταιρείες Vera και BCC) θεωρείται ως «σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διατίθενται προς πώληση» σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματά τους κατηγοριοποιούνται εκ νέου ως «Αποτελέσματα διακοπεισών δραστηριοτήτων». Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το Ενιάμηνο του 2022 που παρουσιάστηκαν πέρυσι αναταξινομήθηκαν. Ξεκινώντας από το 9Μ2023 η Generali Deutschland Pensionskasse ταξινομείται ως «μη κυκλοφορούν ενεργητικό κατεχόμενο προς πώληση» σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 και έτσι τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της το 9μηνο του 2023 ταξινομούνται ως «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή ομάδες εκποίησης που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση». Οι μεταβολές στα ασφάλιστρα, οι καθαρές εισροές ασφαλίστρων Ζωής και Νέας Παραγωγής παρουσιάστηκαν σε ισοδύναμους όρους (σε σταθερές ισοτιμίες και εύρος ενοποίησης). Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο και ως εκ τούτου τα τελικά ποσά μπορεί να μην συμφωνούν με το στρογγυλοποιημένο αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις. Τα ποσοστιαία στοιχεία μπορεί επίσης να επηρεαστούν από την στρογγυλοποίηση.