Η Generali Ανακοινώνει Νέα Περιβαλλοντική Πολιτική
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Η Generali Ανακοινώνει Νέα Περιβαλλοντική Πολιτική

23.02.2018 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Θα περιορίσει κατά 2 δις ευρώ τις επενδύσεις που σχετίζονται με τον κλάδο του άνθρακα.

 • € 3.5 δις σε νέες πράσινες επενδύσεις μέχρι το 2020
 • Αύξηση των προϊόντων με περιβαλλοντική αξία
 • Ενίσχυση των συνεργασιών για τη μετάβαση σε πρακτικές με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Ρώμη – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. υπό την Προεδρία του Gabriele Galateri di Genola, ενέκρινε τη νέα στρατηγική του Ομίλου για την υιοθέτηση πολιτικών ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Όμιλος Generali  προσαρμόζει ενεργά τη δραστηριότητά του, καθιστώντας την όλο και πιο βιώσιμη, σύμφωνα με τη δέσμευση της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων, ξεκινώντας από εκείνες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η στρατηγική που εγκρίθηκε σήμερα και η οποία θα συνοδεύεται στη συνέχεια από συγκεκριμένες δεσμευτικές πολιτικές, είναι σύμφωνη με τις αρχές του Global Compact, πρωτοβουλία στην οποία η Generali συμμετείχε για αρκετά χρόνια και με τη Συνθήκη του Παρισιού για το κλίμα (COP 21), στην οποία η  Generali μετέχει από το 2015.

Η στρατηγική περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν στον τομέα των επενδύσεων και σε διαδικασίες underwriting, που αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, η Generali θα προσανατολιστεί στο εξής στην πράσινη επιχειρηματικότητα, απομακρυνόμενη από δραστηριότητες που ανήκουν στον κλάδο του άνθρακα. Σε επίπεδο underwriting θα αυξήσει το εύρος των προϊόντων με περιβαλλοντική αξία, διατηρώντας το ελάχιστο δυνατό επίπεδο έκθεσης στον τομέα εκμετάλλευσης άνθρακα.

Ο CEO του Ομίλου, κ. Philippe Donnet δήλωσε σχετικά:

«Η προστασία του περιβάλλοντος και η υιοθέτηση αποτελεσματικών δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι κεντρικά ζητήματα για την Assicurazioni Generali. Με αυτό το σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία ενισχύει την ηγετική της θέση ως υπεύθυνη επιχείρηση, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο υγιούς, ανθεκτικής και βιώσιμης κοινωνίας».

Επενδύσεις

Η Generali δεσμεύεται να αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Πράσινες επενδύσεις μέχρι το 2020

Οι επενδύσεις στους τομείς της «πράσινης οικονομίας» θα αυξηθούν κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ (κυρίως μέσω πράσινων ομολόγων και πράσινων υποδομών).

Η Generali θα παρακολουθεί το σχέδιο δράσης ετησίως για να αξιολογεί εάν αυτό υλοποιείται σωστά και ενδεχομένως να θέτει υψηλότερους στόχους.

 

 • Επενδύσεις σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή και την εκμετάλλευση άνθρακα

Η Generali δεν θα προχωρήσει σε νέες επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τομέα του άνθρακα. Σε σχέση με την τρέχουσα έκθεση στον τομέα παραγωγής και εκμετάλλευσης άνθρακα,  που ισοδυναμεί με περίπου €2 δις, η Generali θα διαθέσει επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων και θα μειώσει σταδιακά τις επενδύσεις ομολόγων αφήνοντάς τα να λήξουν ή εξετάζοντας το ενδεχόμενο εκποίησής τους πριν από τη λήξη. Ο Όμιλος θα επιτρέψει εξαιρέσεις μόνο στις χώρες όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης  εξακολουθεί να εξαρτάται από τον άνθρακα, χωρίς εναλλακτικές λύσεις σε μεσοπρόθεσμη βάση. Οι εξαιρέσεις αυτές αντιπροσωπεύουν σήμερα μια οριακή μερίδα των επενδύσεων (ισοδύναμη με 0,02% του γενικού λογαριασμού επενδύσεων).

 

Underwriting

Για τα ασφάλιστρα που αφορούν προϊόντα γενικών ασφαλίσεων, η Generali δεσμεύεται για τις παρακάτω ενέργειες:

 • Ανάπτυξη στον τομέα των πράσινων ασφαλίσεων

Το ποσοστό του χαρτοφυλακίου που αφορά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί επίσης η προσφορά προϊόντων με υψηλή περιβαλλοντική αξία (π.χ. βιώσιμη κινητικότητα και ενεργειακή απόδοση) στον κλάδο retail και ασφάλισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τον άνθρακα

Η τρέχουσα έκθεση του ομίλου Generali σε αντίστοιχες δραστηριότητες είναι πολύ μικρή στο σύνολο της παραγωγής γενικών ασφαλίσεων και αφορά κυρίως χώρες όπου η οικονομία και η απασχόληση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα του άνθρακα. Ο Όμιλος θα συνεχίσει την πολιτική του για την ελάχιστη έκθεση σε αντίστοιχες δραστηριότητες.

Μέτοχοι & Εμπλεκόμενοι Φορείς

Σε χώρες όπου η οικονομία και η απασχόληση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα του άνθρακα, η Generali θα βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με πελάτες, μετόχους κι άλλους φορείς με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μετάβαση σε δραστηριότητες με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τη λήψη μέτρων για την προστασία της παγκόσμιας κοινότητας και των πολιτών. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα αξιολογούνται, ώστε να σχεδιάζονται στοχευμένες ενέργειες.

 

Ορισμός των δραστηριοτήτων του κλάδου άνθρακα

Η Generali εφαρμόζει τα ακόλουθα αυστηρά κριτήρια για τον ορισμό των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κλάδο άνθρακα:

 • επιχειρήσεις των οποίων πάνω από το 30% των εσόδων τους προέρχεται από τον κλάδο άνθρακα.
 • εταιρείες των οποίων πάνω από το 30% της παραγόμενης ενέργειας προέρχεται από την εκμετάλλευση άνθρακα.
 • μεταλλευτικές επιχειρήσεις που παράγουν ετησίως περισσότερα από 20 εκατομμύρια τόνους άνθρακα.
 • εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή/ ανέγερση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης/ παραγωγής άνθρακα.