ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Generali. Your Music Partner!»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρεία «Generali Hellas AAE» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Ηλία Ηλίου 35-37 & Πυθέου ΤΚ 117 43, με ΑΦΜ 094327684, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2108096367, Ελλάδα διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο [Διαγωνισμός«Generali. Your Music Partner!»]

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

3. Διάρκεια της ενέργειας: Η ενέργεια θα διεξαχθεί με τα κατωτέρω μέσα και θα διαρκέσει από [10/06/2019] και ώρα [13:00] έως [16/06/2019] και ώρα [00:00].

 

4. Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετάσχουν οι χρήστες στο διαγωνισμό «Generali. Your Music Partner!», θα πρέπει οι συμμετέχοντες να γράψουν ένα comment κάτω από τα posts που θα αφορούν το διαγωνισμό στο προφίλ της «Generali Greece» στο Facebook κάνοντας tag έναν φίλο τους. Σαν συμμετοχή ορίζεται κάθε comment με tag. Κάθε συμμετοχή/ comment μπορεί να έχει ένα και μόνο tag. O κάθε χρήστης μπορεί να κάνει όσα comments με tags θέλει με την προϋπόθεση κάθε tag να είναι διαφορετικό άτομο. Όσα comments/tags κάνει ένας χρήστης, τόσες συμμετοχές θα δικαιούται. Comments χρηστών που θα κάνουν tag το ίδιο άτομο, δεν θα προσμετρoύνται ως επιπλέον συμμετοχές. Επίσης, δε θα προσμετρούνται ως επιπλέον συμμετοχές, πολλαπλά tag στο ίδιο comment.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, διάρκειας εφτά (7) ημερών, δεν απαιτείται αγορά εισιτηρίου.

Το δώρο αναλυτικά περιγράφεται στον όρο 5 κατωτέρω. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή της έναρξης του διαγωνισμού έως και τη λήξη του.

 

5. Δώρο: Τα δώρα του Διαγωνισμού για τους νικητές (περαιτέρω το «Δώρο») είναι τα εξής:

Τέσσερα (4) μονά (για ένα άτομο) εισιτήρια δωρεάν εισόδου για τη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στις είκοσι (20) Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

 

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή: Θα αναδειχθούν τέσσερις (4) νικητές και τέσσερις (4) επιλαχόντες μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα (Random.org) που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί έως τις 18/06/2019. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Facebook, σε χρονικό διάστημα έως και δύο [2] εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση. Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχτεί το δώρο εντός είκοσι τεσσάρων [24] ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση αποδοχής οφείλει να αποστείλει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν (όπως η διεύθυνση αποστολής του δώρου του) εντός είκοσι τεσσάρων [24] ωρών αντίστοιχα. Αν δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων [24] ωρών, τότε θα χάσει το δικαίωμα επί του δώρου του και θα ειδοποιηθεί αντίστοιχα ο πρώτος (1) από τους τέσσερις (4) επιλαχόντες, με τη σειρά που κληρώθηκαν, ο οποίος κατόπιν της ενημέρωσής του με μήνυμα που θα του σταλεί στo προφίλ του στο facebook,θα πρέπει να ανταποκριθεί αντίστοιχα εντός είκοσι τεσσάρων [24] ωρών από το μήνυμα που θα λάβει και να αποδεχτεί το δώρο. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί και ο πρώτος επιλαχόν, η διαδικασία θα επαναληφθεί με τον δεύτερο και τον τρίτο και τέταρτο επιλαχόντα αντίστοιχα. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλο δώρο. Ο νικητής είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει την ταυτότητά του κατά την είσοδό του σε κάθε εκδήλωση-συναυλία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

7. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της ενέργειας, να ανακαλέσει, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, καθώς και να τροποποιήσει τα δώρα της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση του καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. Οι Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις / σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα των διοργανωτριών ή προσβάλλουν τα ήθη και έθιμα κ.λπ.. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

 

8. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών Εταιρειών.

 

9. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται τους παραπάνω όρους και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

 

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει στα πλαίσια του διαγωνισμού σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την πραγματοποίηση του διαγωνισμού στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας Εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων της. Τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή άλλων ενημερωτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αποκλειστικά σε σχέση με τις εκδηλώσεις της.

 

11. Στα πλαίσια του διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να προβάλει τον διαγωνισμό και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.

 

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

 

13. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 

14. Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.generali.gr/el/maravegias-contest-terms2019. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Όροι χρήσης

Η Generali Hellas. (στο εξής «Εταιρεία») στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς.

Σκοπός της παρούσας γνωστοποίησης είναι να σας εξηγήσουμε πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των πληροφοριών που συσχετίζονται με εσάς όπως αυτές συλλέγονται από την Εταιρεία στα πλαίσια του διαγωνισμού;

Εκτός από την ίδια την Εταιρεία πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εφόσον αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η Εταιρεία τις υποχρεώσεις απέναντί σας που απορρέουν από τους όρους τους διαγωνισμού όπως παραδείγματος χάρη στην εκάστοτε εταιρεία courier την οποία χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να παραδώσει τα δώρα τα οποία έχετε κερδίσει..

Tι είδους πληροφορίες σχετικές με εσάς ενδέχεται να συλλέγει η Εταιρεία κατά τη συναλλαγή της με εσάς;

Τα στοιχεία που συλλέγει η Εταιρεία από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι το όνομα του προφίλ τους και το όνομα του προφίλ του φίλου τους που θα κάνουν tag. Στους επιτυχόντες το διαγωνισμό η Εταιρεία πιθανώς να ζητά επίσης ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας.

Γιατί προβαίνει η Εταιρεία στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

Τα στοιχεία αυτά δίνονται εν γνώσει του χρήστη για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό της Εταιρείας και για την παραλαβή των δώρων του σε περίπτωση επιτυχίας στο διαγωνισμό. H επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμόρφωση της Εταιρείας με τους όρους του διαγωνισμού.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες;

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού ή για την προώθηση άλλων πληροφοριών σχετικά με τις εκδηλώσεις της.

Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η Εταιρεία αυτές τις πληροφορίες;

Η Εταιρεία θα κρατήσει τις σχετικές πληροφορίες μέχρι να της ζητηθεί από τον χρήστη η διαγραφή τους ή η παραμετροποίησή τους.

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες;

Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ΓΚΠΔ») και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά τις πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές που συλλέγουμε στα πλαίσια του διαγωνισμού, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή τους, το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας την επεξεργασία πληροφοριών που σας αφορούν και το δικαίωμα να εξασφαλίζει η Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών και για όσο διάστημα απαιτείται για να επαληθεύσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής προτιμάτε την περιορισμό της χρήσης των πληροφοριών και αν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία όπως συσχετίζονται με το δικαίωμα εναντίωσης. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες που σας αφορούν και έχετε παράσχει στην Εταιρεία.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν;

Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν, ή θέλετε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια (αλλαγή, διαγραφή, περιορισμό, κ.λπ.) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο 2108096100 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info@generali.gr