ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Παρακαλούμε, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και μεταφορτώστε το βιογραφικό σας.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Όνομα *

Επώνυμο *

Έτος Γέννησης *

Κωδικός Θέσης (ID) *

Εργασιακή Εμπειρία

Προηγούμενη Εταιρία

Από

Έως

Προσθήκη Εργασιακής Εμπειρίας #2

Προηγούμενη Εταιρία #2

Από #2

Έως #2

Προσθήκη Εργασιακής Εμπειρίας #3

Προηγούμενη Εταιρία #3

Από #3

Έως #3

Επίπεδο Σπουδών *

Επιθυμητή Θέση *

Άλλη *

Επιθυμητό Τμήμα *

Άλλο *

Επιθυμητή Περιοχή *

Τηλέφωνο Επικοινωνίας *

Email *

Μεταφόρτωση Βιογραφικού *


Το αρχείο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2MB.

ΌΡΟΙ

  • Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται υπ' ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  • Κάθε Υποψήφιος παρέχει με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του στην εταιρεία Generali Hellas Α.Α.Ε, τη ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που θα περιέλθει στην κατοχή της εταιρείας υπ' ευθύνη του Υποψηφίου.
  • Η εταιρεία Generali Hellas Α.Α.Ε δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
  • Η εταιρεία Generali Hellas Α.Α.Ε μπορεί να ορίζει εργαζομένους τους ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων, για λογαριασμό της εταιρείας, μέσα στα όρια των προαναφερόμενων διατάξεων.
  • Κάθε Υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τους όρους.

Κωδικός Captcha *
captcha