Κώδικας Δεοντολογίας | Generali

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Generali, μαζί με τις Αξίες μας (Value our people, Deliver on the promise, Be open, Live the community) αποτελούν τα θεμέλια της ταυτότητάς μας. Με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας και βιωσιμότητας, τη θετική συμβολή στην ευημερία όλων των ενδιαφερομένων και κυρίως την υλοποίηση της Lifetime Partner φιλοδοξίας μας, να στηρίζουμε τους ανθρώπους να διαμορφώνουν ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον φροντίζοντας για τη ζωή και τα όνειρά τους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει τις συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουμε και παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες που σχετίζονται με μια σειρά ζητήματα όπως: την προώθηση της δίκαιης διεκπεραίωσης των εργασιών μας, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη (DEI), τη βιωσιμότητα, τις προσωπικές πληροφορίες και το απόρρητο, τον θεμιτό ανταγωνισμό και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων, τη δωροδοκία και τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις παραβιάσεις των διεθνών κυρώσεων.

Ο Κώδικάς μας αναφέρει τα δικαιώματά μας για δίκαιη μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις και το να μπορούμε να εργαζόμαστε σε έναν οργανισμό που προωθεί και επιβραβεύει με συνέπεια την εργασιακή ηθική

Ο Κώδικάς μας αποτελεί επίσης, σημείο αναφοράς για τους συμβούλους, τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους και τους συνεργάτες μας.

Θέλουμε οι άνθρωποι να αισθάνονται ελεύθεροι να κάνουν ερωτήσεις και να αναφέρουν τυχόν ανησυχίες σχετικά με μία πρακτική ή συμπεριφορά που θεωρείται ακατάλληλη ή ασύμβατη με τον νόμο, τον Κώδικα Δεοντολογίας ή άλλον εσωτερικό κανονισμό.

Αναφορές (whistleblowing)

Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες και ελέγχους για τη διαχείριση κάθε αναφοράς με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, προκειμένου να διευκολύνεται η έγκαιρη επίλυσή της. Μπορείτε να υποβάλετε μία αναφορά ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) μέσω μιας ασφαλούς και εμπιστευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας https://generali.whispli.com/speakup.

Η Generali εγγυάται τη μέγιστη επιμέλεια και εμπιστευτικότητα στη διαχείριση των αναφορών, καθώς και προστασία για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η αναφορά είναι ανώνυμη.

Ο Όμιλος Generali είναι αφοσιωμένος στη διατήρηση ενός θετικού, με ενδιαφέρον και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος που εκτιμά τη διαφορετικότητα και στο οποίο ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελεί τη βάση όλων των σχέσεων. Η Εταιρία έχει μηδενική ανοχή σε κάθε τύπου διακρίσεις και παρενοχλήσεις (σεξουαλική και μη).

Κάθε αναφορά αξιολογείται και, όπου χρειάζεται, εφαρμόζονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των πειθαρχικών μέτρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων για άτομα που αναφέρουν ή συμβάλλουν στην έρευνα απαγορεύεται. Οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων τιμωρείται αυστηρά.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, μπορεί να γίνει επικοινωνία με τις αρχές.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειριζόμαστε τις αναφορές παρακαλούμε δείτε το έγγραφο: “Η Διαδικασία της Generali για τη Διαχείριση αναφορών παραβιάσεων”.

Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις αναφορές, παρακαλούμε δείτε το έγγραφο: “Whistleblowing FAQ”.

Για την ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για τους Υποβάλλοντες Αναφορά & για άλλα Πρόσωπα που εμπλέκονται στις Αναφορές, παρακαλούμε δείτε το έγγραφο: “Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”

Στην Ελλάδα, ο νόμος έχει ορίσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως την Τοπική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξωτερική διαχείριση των αναφορών καταγγελίας (παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση Εθνική Αρχή Διαφάνειας - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (aead.gr).

Πολιτικές

Κώδικας Δεοντολογίας
Διαδικασία Διαχείρισης Αναφοράς Παραβιάσεων
Γραμμή Βοήθειας Whistleblowing της Generali
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων