Γνωστοποιήσεις Αειφορίας | Generali

Γνωστοποιήσεις Αειφορίας

Στην Generali πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα είναι η στρατηγική επιλογή για να προσεγγίζουμε την εργασία μας.

Όλα πηγάζουν από τον σκοπό μας, «να στηρίζουμε τους ανθρώπους να διαμορφώνουν ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον φροντίζοντας για τη ζωή και τα όνειρά τους».

Έχει να κάνει με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας που μοιράζεται μεταξύ ενός μεγάλου φάσματος ενδιαφερόμενων μερών: μετόχων, επενδυτών και πελατών, αλλά και εργαζομένων, προμηθευτών, του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας ως σύνολο.

Η βιωσιμότητα είναι ο θεμέλιος λίθος της στρατηγική μας «Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη» προερχόμενη από τη φιλοδοξία μας να είμαστε δια βίου εταίροι όσων μας εμπιστεύονται. Αυτό σημαίνει ότι η βιωσιμότητα αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις, καθιστώντας την Generali μια εταιρία μετασχηματισμού, δημιουργίας αξίας και προσανατολισμένης στην επίτευξη ενός θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτελέσματος για όλους.

Στόχος μας είναι ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος για έναν βιώσιμο μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας τη Βιωσιμότητα ακόμα πιο πολύ στα ασφαλιστικά προϊόντα και τις διαδικασίες μας, συμπεριλαμβάνοντας τη δέσμευση στις κοινότητές μας ως αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής μας τοποθέτησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Generali έχει προσδιορίσει τέσσερις Υπεύθυνους Ρόλους – Υπεύθυνος Ασφαλιστής, Υπεύθυνος Επενδυτής, Υπεύθυνος Εργοδότης και Υπεύθυνος Πολίτης του Κόσμου.

Υπεύθυνος Επενδυτής

Υπεύθυνος Επενδυτής

Στόχος η ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) στις επενδυτικές μας δραστηριότητες έως το 2024 και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Ουδέτερου Ισοζυγίου Άνθρακα έως το 2050.

Υπεύθυνος Ασφαλιστικός Οργανισμός

Υπεύθυνος Ασφαλιστικός Οργανισμός

Προώθηση ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου Ουδέτερου Ισοζυγίου Άνθρακα έως το 2050, προσφέροντας νέες βιώσιμες λύσεις και στηρίζοντας τη μετάβαση των ΜμΕ στη βιωσιμότητα.

Υπεύθυνος Εργοδότης

Υπεύθυνος Εργοδότης

Προώθηση ειδικών ενεργειών για τη δημιουργία, την ενίσχυση και την καλλιέργεια της συμπερίληψης, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τους νέους τρόπους εργασίας.

Υπεύθυνος Πολίτης

Υπεύθυνος Πολίτης

Να αποτελούμε κινητήρια δύναμη για να μεταμορφώσει τις ζωές των πιο ευάλωτων κοινοτήτων, ενεργοποιώντας ένα παγκόσμια κίνημα μέσω του The Human Safety Net.

O Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 («Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» ή «SFDR»), είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που εισήχθη για τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά βιώσιμων επενδυτικών προϊόντων και για την αύξηση της διαφάνειας σχετικά με τις δηλώσεις βιωσιμότητας που διατυπώνονται από συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η Generali Hellas δημοσιεύει τις κατωτέρω γνωστοποιήσεις στα πλαίσια του κανονισμού SFDR.

Στα παρακάτω έγγραφα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τις κύριες αρνητικές επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων της εταιρίας στους παράγοντες βιωσιμότητας, με τις πολιτικές για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική αμοιβών  συνάδει  με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας.

Download

Δήλωση σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας
Δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών αποφάσεων
Δήλωση Βιωσιμότητας και Πολιτικής Αμοιβών (Καν. 2088 ΕΕ)