Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | Generali
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνικές Αξίες

Στοχεύουμε στο να δημιουργούμε αξία όχι μόνο οικονομική αλλά κοινωνική και περιβαλλοντολογική. Δεσμευόμαστε στη διασφάλιση οικονομικής σταθερότητας μακροπρόθεσμα και στην βελτίωση της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούμε.

Θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων, πρωτίστως με υψηλής ποιότητας προϊόντα για τις ανάγκες των πελατών μας. Νιώθουμε επίσης την ανάγκη να υποστηρίξουμε την κοινωνία, της οποίας μέλη είμαστε φυσικά και εμείς, μέσω διαφόρων ενεργειών. Πιστεύουμε ότι η ποιότητά μας οφείλεται στην ποιότητα των ανθρώπων μας και θέλουμε ο κοινωνικός διάλογος να συμβάλει στην εξέλιξη και βελτίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Η Generali Hellas, όπως και όλες οι εταιρίες του Ομίλου Generali, λειτουργεί με βάση τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, δίνοντας πάντα βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό και τον εποικοδομητικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Ίσες Ευκαιρίες

Η Generali Hellas είναι εταιρία ίσων ευκαιριών και απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση των υπαλλήλων της, των συνεργατών της και των υποψηφίων για πρόσληψη, λόγω καταγωγής, χρώματος, φύλου, ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας, σωματικής αναπηρίας ή άλλης ιδιαιτερότητας.

Ίσες Ευκαιρίες

Κώδικας Δεοντολογίας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Generali είναι βασισμένη πάνω στις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας μας. Η στρατηγική μας λαμβάνει υπόψιν τις προσδοκίες και ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, που παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ομίλου.

Κώδικας Δεοντολογίας

Εταιρικές Δράσεις

Εθελοντική Αιμοδοσία

Εθελοντική Αιμοδοσία

Η εταιρία διενεργεί εθελοντική αιμοδοσία κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, διατηρώντας παράλληλα τράπεζα αίματος.

Χορηγίες

Χορηγίες

Κάθε χρόνο δίνονται χορηγίες σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στηρίζοντας οικογένειες και άτομα που το έχουνε ανάγκη.

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Η Generali στηρίζει την ανακύκλωση και ανακυκλώνει υλικά που χρησιμοποιούνται στα γραφεία της, όπως τα μελανοδοχεία, το χαρτί, τα πλαστικά και οι λάμπες.

Πολιτικές & οδηγίες της Generali

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
Καταστατικό Δεσμεύσεων για τη Βιωσιμότητα
Πολιτική του Ομίλου για το Περιβάλλον και το Κλίμα
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Υπεύθυνες Επενδύσεις