ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Στη Generali πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα είναι απαραίτητος στρατηγικός τρόπος για να προσεγγίζουμε την εργασία μας.

Όλα πηγάζουν από τον σκοπό μας, «να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να διαμορφώσουν ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον φροντίζοντας για τη ζωή και τα όνειρά τους».

Πρόκειται για τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας που μοιράζεται μεταξύ ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων: όχι μόνο μετόχων, επενδυτών και πελατών, αλλά και υπαλλήλων, προμηθευτών, περιβάλλοντος, τοπικών κοινοτήτων και κοινωνίας στο σύνολό της.

Στη στρατηγική μας «Lifetime Partner 24: Driving Growth» η βιωσιμότητα είναι η πηγή, εμπνευσμένη από τη φιλοδοξία μας να γίνουμε συνεργάτης δια βίου. Το να αποτελεί την πηγή της νέας στρατηγικής σημαίνει ότι η βιωσιμότητα αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις, οδηγώντας τη Generali σε μια εταιρεία μετασχηματισμού, δημιουργίας και επιρροής, ικανή να δημιουργήσει κοινή αξία.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο για έναν βιώσιμο μετασχηματισμό ενσωματώνοντας ακόμη περισσότερη βιωσιμότητα στις βασικές δραστηριότητες και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής μας στην κοινότητα ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής τοποθέτησης. Ως εκ τούτου, η Generali προσδιορίζει τέσσερις υπεύθυνους ρόλους ως επενδυτής, ασφαλιστής, εργοδότης και πολίτης.

 

Υπεύθυνος Επενδυτής

Στοχεύουμε στην πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις επενδυτικές δραστηριότητες, στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και στην αύξηση των νέων πράσινων και βιώσιμων επενδύσεών μας.

 

Υπεύθυνος Ασφαλιστής

Παρέχουμε ασφαλιστικές λύσεις με στοιχεία ESG, μειώνουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από το χαρτοφυλάκιο μας και υποστηρίζουμε τη βιώσιμη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

 

Υπεύθυνος Εργοδότης

Πραγματοποιούμε αφοσιωμένες δράσεις για την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης στο εργασιακό μας περιβάλλον, αναβαθμίζοντας συνεχώς τους ανθρώπους μας, καλλιεργώντας τα ταλέντα σε όλες τις μορφές του και εφαρμόζοντας πιο ευέλικτους και βιώσιμους τρόπους εργασίας. Δεσμευόμαστε να μετράμε, να μειώνουμε και να αναφέρουμε το αποτύπωμα άνθρακα που προκύπτει από τις δικές της άμεσες λειτουργίες.

 

Υπεύθυνος Πολίτης

Ενεργούμε για να ελευθερώσουμε τις δυνατότητες των ανθρώπων που ζουν σε ευάλωτες συνθήκες μέσω των παγκόσμιων πρωτοβουλιών του Ιδρύματος Human Safety Net.

 

O Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 («Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» ή «SFDR»), είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που εισήχθη για τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά βιώσιμων επενδυτικών προϊόντων και για την αύξηση της διαφάνειας σχετικά με τις δηλώσεις βιωσιμότητας που διατυπώνονται από συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η Generali Hellas δημοσιεύει τις κατωτέρω γνωστοποιήσεις στα πλαίσια του κανονισμού SFDR.

Στα παρακάτω έγγραφα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τις κύριες αρνητικές επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων της εταιρίας στους παράγοντες βιωσιμότητας, με τις πολιτικές για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική αμοιβών  συνάδει  με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας.

DOWNLOAD

Δήλωση σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών αποφάσεων

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Δήλωση Βιωσιμότητας και Πολιτικής Αμοιβών (Καν. 2088 ΕΕ)

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο