ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01/06/2018

pdf

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2017

pdf

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2016

pdf

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015

pdf

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2014

pdf

SOLVENCY II

Με βάση το καθεστώς του Solvency ΙΙ, οι Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Εταιρίες πρέπει να πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων, που αντανακλούν την οικονομική τους θέση, το επιχειρησιακό προφίλ και τη στρατηγική risk management τους. Η Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), που πρέπει να συντάσσεται ετησίως, είναι διαθέσιμη εδώ:

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2017

pdf

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2016

pdf

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2017

pdf

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2016

pdf