ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Generali στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, έχει ανανεώσει τα έντυπα και τις διαδικασίες της ώστε να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις. Παρακάτω μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση και ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο η Generali θα χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα!

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου

117 43 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108096100

e-mail: info@generali.gr

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@generali.gr.

2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Generali θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα: i) για την εκτίμηση (underwriting), αντασφάλιση και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου, και τον καθορισμό του ασφαλίστρου, ii) για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου, iii) για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, iv) για να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας και άλλα προϊόντα και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Generali, v) για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, και για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της σύναψης, έκδοσης και διαχείρισης του ασφαλιστηρίου σας. Θα συλλέξουμε τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας. Ανάλογα με το αντικείμενο της ασφάλισης θα σας ζητήσουμε περαιτέρω στοιχεία που μπορεί να αφορούν το όχημά σας ή το ιατρικό ιστορικό σας. Τέλος, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου, θα σας ζητήσουμε περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με το γεγονός, π.χ. ατύχημα, νοσηλεία, κλπ.

4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου και την παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεών μας.

Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.

Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

5. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, πατήστε εδώ

6. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

7. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ και μέχρι είκοσι έτη μετά τη λήξη ισχύος του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης.

Για λεπτομέρειες αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανάλογα με το ασφαλιστήριο που έχετε, δείτε παρακάτω:

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Ασφάλιση Αυτοκινήτου

pdf

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Ατομική Ασφάλιση Ζωής/Υγείας

pdf

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Γενικές Ατομικές Ασφαλίσεις

pdf

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Εταιρικές Γενικές Ασφαλίσεις

pdf