Χρήσιμα Έντυπα

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια σειρά από χρήσιμα έντυπα που σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε την ασφαλιστική σας κάλυψη σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει και τους όρους του ασφαλιστήριου σας.

Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή σας, όλα τα χρήσιμα έντυπα που μπορεί να χρειαστείτε είναι ταξινομημένα ανά κλάδο ασφάλισης και πρόγραμμα.

ΕΝΤΥΠΑ

Αίτημα Αποζημίωσης Ατομικών Ασφαλιστηρίων Ζωής & Υγείας / My Check-In

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έντυπο Θεράποντος Γιατρού/ Ιατρική Γνωμάτευση

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτημα Αποζημίωσης Δικαιούχου

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτηση Τροποποίησης Ασφαλιστηρίου Κλάδου Ζωής

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτηση Εξαγοράς Ασφαλιστηρίου Ζωής για Ασφαλιστήρια πρώην ΑΧΑ

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτηση Μετατροπής Mediσυν

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτηση Μετατροπής Mediσυν 3

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτηση Μετατροπής Mediσυν Care

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτηση Μετατροπής Ζωής για Ασφαλιστήρια πρώην ΑΧΑ

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Δήλωση Φορολογικής Κατοικίας

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Telehealth – Υπεύθυνη Δήλωση προς Generali από Αλλοδαπούς

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αλλαγή διεύθυνσης

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτηση Αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Δικαιολογητικά Αιτήματος Αποζημίωσης Ολικής Κλοπής

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έντυπο Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης (για Συνεργεία)

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έντυπο Συμφωνητικού Εκχώρησης Απαίτησης για χρήση Μικτής Ασφάλειας

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτηση αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου για Ασφαλιστήρια πρώην ΑΧΑ

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αναγγελία Προσωπικού Ατυχήματος Γενικών Ασφαλίσεων για Ασφαλιστήρια πρώην ΑΧΑ

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Δήλωση Ατυχήματος Κλάδου Αυτοκινήτου για Ασφαλιστήρια πρώην ΑΧΑ

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού για Ασφαλιστήρια πρώην ΑΧΑ

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έντυπο Αναγγελίας Ζημιάς Κλάδου Πυρός για Ασφαλιστήρια πρώην ΑΧΑ

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Πράσινη Κάρτα για Ασφαλιστήρια πρώην ΑΧΑ

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αλλαγή διεύθυνσης

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτημα Αποζημίωσης Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Ζωής & Υγείας

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αναγγελία Αποζημίωσης Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Ζωής και Υγείας πρώην ΑΧΑ

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Αίτηση Μετατροπής Alpha Global Medical Care

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έντυπο Αναγγελίας Ζημιάς Alpha Feel Safe

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έντυπο Δηλώσεων Ασφαλισμένου Υπηρεσίας My Check-In – Alpha Global Medical Care

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Λίστα Κυτταρολογικών Εξετάσεων Alpha Υγεία για Όλους Classic

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Λίστα Μοριακών Εξετάσεων Alpha Υγεία για Όλους Classic

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έντυπο Δηλώσεων Ασφαλισμένου Υπηρεσίας My Check-In

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έντυπο Δηλώσεων Ασφαλισμένου Υπηρεσίας My Check-In – Alpha Global Medical Care

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οδηγός Χρήσης Υπηρεσίας My Check-In

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο